Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Опис

Концептуальні засади проекту Закону України Про освітуНАЗВА Опис
1
()
державна політика
Державну політику у сфері освіти визначає Верховна Рада України, а реалізують Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки та органи місцевого самоврядування....
2
()
розвиток
Документами державного прогнозування і стратегічного планування розвитку освіти є прогноз розвитку освіти України, стратегія розвитку освіти України, державні цільові програми у сфері освіти, регіональні та місцеві цільові програми у сфері освіти, план...
3
()
законодавство
Законодавство України про освіту базується на Конституції України і складається з цього Закону як базового у сфері освіти, спеціальних законів (для рівнів освіти) та інших нормативно-правових актів, прийнятих на їх виконання. Зміни до цього Закону внос...
4
()
право на освіту
Зміст права на освіту. Право на освіту гарантується незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, національності, відношення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності ...
5
()
безоплатна
Розкриття конституційного поняття «безоплатна освіта» як освіти, що оплачується за рахунок видатків державного чи місцевих бюджетів; передбачено можливість надання безоплатної освіти особі за рахунок інших джерел фінансування...
6
()
види
Стаття 3.2. Види освіти
7
()
документи
У розділі відповідно до Міжнародної стандартної класифікації освіти (2013 р.), Європейської рамки кваліфікацій (2008 р.), інших міжнародних документів з визнання кваліфікацій унормовуються поняття та система освітніх і професійних кваліфікацій, інструм...
8
()
осіб з особливими освітніми потребами
У розділі визначаються основні засади забезпечення доступу до освіти осіб з особливими освітніми потребами, що передбачають, окрім іншого: 1. 1) створення правових, економічних, політичних, соціально-психологічних та інших умов для забезпечення особам ...
9
()
для особливо обдарованих дітей
надання повної загальної середньої освіти, основ професійної освіти особливо обдарованим дітям та молоді з метою забезпечення доступності такої освіти всім особам зазначених категорій незалежно від місця проживання може здійснюватися в закладах освіти,...
10
()
військова
Передбачено особливості військової професійної та вищої освіти в інтересах оборони та безпеки держави, забезпечення законності та правопорядку, зокрема можливість здобуття професійної військової освіти одночасно із здобуттям повної загальної середньої ...
11
()
дорослих
Уперше освіта дорослих представлена як система, діяльність якої спрямована на задоволення потреб громадян у знаннях, уміннях і навичках для професійного та особистісного розвитку. Включення розділу «Освіта дорослих» у проект Закону України «Про освіту»...
12
()
інфраструктура
До інфраструктури освіти віднесено: - інформаційні ресурси; - бібліотечні ресурси; - підприємства, які виготовляють навчальне обладнання для освіти; - видавництва, які випускають підручники та посібники для освіти....
13
()
міжнародне співробітництво
У розділі «Міжнародне співробітництво в сфері освіти» визначаються основні засади розвитку міжнародного співробітництва в сфері освіти, які передбачають такі кроки. Визначення курсу на інтеграцію системи освіти України до світового освітнього простору....
14
()
тривалість
Тривалість повної загальної середньої освіти 12 років.
Трирічна старша школа дає можливість забезпечити якісну профільну освіту за академічним чи професійним спрямуванням, а також зменшити тривалість навчання на першому рівні вищої освіти....
15
()
державний стандарт
Реалізація вимог стандарту освіти здійснюється на основі типових освітніх програм, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти чи авторських освітніх програм, акредитованих регіональними комісіями забезпечення якості освіти....
16
()
І і ІІ рівнів
Загальноосвітні заклади освіти І і ІІ рівнів (початкова та основна школа) можуть функціонувати в комплексі, як єдиний заклад середньої освіти, або відокремлено, як самостійні заклади освіти....
17
()
ІІІ рівня
Заклади середньої освіти ІІІ рівня (старша школа) функціонують відокремлено від початкової й основної школи як самостійні заклади освіти....
18
()
структура
Дошкільна освіта передбачає спеціально організований процес особистісного розвитку дитини, який спрямований на зміцнення її фізичного здоров'я, розкриття інтелектуальних здібностей і формування загальної культури поведінки, духовно-емоційне і моральне ...
Повна загальна середня освіта складається з трьох рівнів: початкова освіта, тривалістю 5 років, базова середня освіта, тривалістю 4 роки, профільна середня освіта, тривалістю 3 роки, яка має академічне чи професійне спрямування....
Заклади середньої освіти можуть бути різних типів: гімназії, ліцеї, колегіуми, спеціалізовані школи тощо, і різних форм власності.
Структура і система професійної освіти
19
()
стандарти
Стандарти професійної освіти
Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система; - стандартна класифікація рівнів, спрямувань, галузей освіти; - стандарти освітньої діяльності і стандарти освіти; - ліцензування освітньої діяльності та акредитація освітніх програм; - зовніш...
20
()
базова професійна
Передбачається два кваліфікаційні рівні професійної освіти, базова професійна освіта («кваліфікований робітник») і спеціалізована професійна освіта («молодший спеціаліст»)....
21
()
спеціалізована професійна
Передбачається два кваліфікаційні рівні професійної освіти, базова професійна освіта («кваліфікований робітник») і спеціалізована професійна освіта («молодший спеціаліст»)....
22
()
зміст
Зміст професійної освіти забезпечує формування професійної та загальної компетентностей і базується на професійних стандартах (кваліфікаційних характеристиках)....
Зміст і результати навчання, вимоги до гранично допустимого навчального навантаження учнів за рівнями освіти визначають стандарти освіти, які розробляють експерти у сфері освіти і затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти....
23
()
стандартизація
Стандартизація вищої освіти здійснюється державою шляхом затвердження стандартів освітньої діяльності («ліцензійні умови») та стандартів вищої освіти (що використовуються для акредитації освітніх програм і оцінювання якості вищої освіти)...
Стандартизація вищої освіти здійснюється державою шляхом затвердження стандартів освітньої діяльності («ліцензійні умови») та стандартів вищої освіти (що використовуються для акредитації освітніх програм і оцінювання якості вищої освіти)....
24
()
програми
Програми, рівні та ступені вищої освіти
25
()
ступені
Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне виконання особою відповідної освітньої (освітньо-професійної чи освітньо-наукової) або наукової програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти – молодший...
26
()
форми здобуття
Діти можуть здобувати дошкільну освіту за типовими або авторськими акредитованими освітніми програмами, які відповідають нормам і вимогам, визначеним для відповідного вікового рівня розвитку дітей дошкільного віку....
Заклади середньої освіти можуть бути різних типів: гімназії, ліцеї, колегіуми, спеціалізовані школи тощо, і різних форм власності.
Позашкільна освіта може здійснюватися за різними формами організації освітнього процесу (гуртки, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові і художньо-мистецькі творчі об'єднання, клуби, студії, курси, школи тощо) і провадиться за різними...
27
()
освітні програми
Освітні програми дошкільної освіти дотримуються наступності з освітніми програмами початкової освіти, але не можуть дублювати їх за змістом чи вимогами до навчальних досягнень дітей....
Зміст і результати навчання, вимоги до гранично допустимого навчального навантаження учнів за рівнями освіти визначають стандарти освіти, які розробляють експерти у сфері освіти і затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти....
Позашкільна освіта здійснюється за типовими або акредитованими авторськими освітніми програмами, які спрямовані на поглиблення загальноосвітньої чи допрофесійної підготовки з певної галузі знань чи виду діяльності, формування певних професійних компете...
28
()
результати
Результати позашкільної освіти можуть ураховуватися повністю чи частково іншими закладами освіти в опануванні їхніх освітніх програм.
З метою забезпечення конкурентоспроможної якості освіти та відповідно до міжнародного і європейського досвіду, зокрема у сфері вищої освіти (Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти), у законопроекті цим т...
29
()
музичний
Акредитовані освітні програми з певних напрямів позашкільної освіти (музичний, мистецький, спортивний тощо) можуть надавати певні кваліфікації тим, хто їх опанував....
30
()
мистецький
Акредитовані освітні програми з певних напрямів позашкільної освіти (музичний, мистецький, спортивний тощо) можуть надавати певні кваліфікації тим, хто їх опанував....
31
()
спортивний
Акредитовані освітні програми з певних напрямів позашкільної освіти (музичний, мистецький, спортивний тощо) можуть надавати певні кваліфікації тим, хто їх опанував....
32
()
післядипломна
Система освіти включає формальну (дошкільна освіта, середня освіта, професійна освіта, вища освіта), неформальну (позашкільна освіта, післядипломна освіта, підвищення кваліфікації тощо) та інформальне навчання (навчання в родині, самостійне навчання на...
33
()
підвищення кваліфікації
Система освіти включає формальну (дошкільна освіта, середня освіта, професійна освіта, вища освіта), неформальну (позашкільна освіта, післядипломна освіта, підвищення кваліфікації тощо) та інформальне навчання (навчання в родині, самостійне навчання на...
Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.
34
()
навчання в родині
Система освіти включає формальну (дошкільна освіта, середня освіта, професійна освіта, вища освіта), неформальну (позашкільна освіта, післядипломна освіта, підвищення кваліфікації тощо) та інформальне навчання (навчання в родині, самостійне навчання на...
35
()
самостійне
Система освіти включає формальну (дошкільна освіта, середня освіта, професійна освіта, вища освіта), неформальну (позашкільна освіта, післядипломна освіта, підвищення кваліфікації тощо) та інформальне навчання (навчання в родині, самостійне навчання на...
36
()
навчання через суспільну діяльність
Система освіти включає формальну (дошкільна освіта, середня освіта, професійна освіта, вища освіта), неформальну (позашкільна освіта, післядипломна освіта, підвищення кваліфікації тощо) та інформальне навчання (навчання в родині, самостійне навчання на...
37
()
самоосвіта
Система освіти включає формальну (дошкільна освіта, середня освіта, професійна освіта, вища освіта), неформальну (позашкільна освіта, післядипломна освіта, підвищення кваліфікації тощо) та інформальне навчання (навчання в родині, самостійне навчання на...
38
()
моніторинг
Моніторинг якості освіти здійснюється з метою: виявлення та відстежування тенденцій у розвитку якості освіти в державі або на певних територіях; встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінюванн...
39
()
професійної
У багатопрофільних закладах професійної освіти реалізуються різнорівневі програми професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також програми профільного навчання учнів старшої школи за технологічним напрямом (з одно...
40
()
організаційно-правові форми
Передбачено перелік основних організаційно-правових форм закладів освіти: заклад освіти – бюджетна установа, що здійснює освітню діяльність; заклад освіти – неприбуткова (некомерційна) організація, що здійснює освітню діяльність як основний вид діяльно...
41
()
музичні
Музичні, мистецькі, спортивні заклади освіти можуть надавати певну професійну кваліфікацію (2-3 рівні Національної рамки кваліфікацій).
42
()
мистецькі
Музичні, мистецькі, спортивні заклади освіти можуть надавати певну професійну кваліфікацію (2-3 рівні Національної рамки кваліфікацій).
43
()
спортивні
Музичні, мистецькі, спортивні заклади освіти можуть надавати певну професійну кваліфікацію (2-3 рівні Національної рамки кваліфікацій).
44
()
державної власності
Документами державного прогнозування і стратегічного планування розвитку освіти є прогноз розвитку освіти України, стратегія розвитку освіти України, державні цільові програми у сфері освіти, регіональні та місцеві цільові програми у сфері освіти, план...
45
()
комунальної власності
Документами державного прогнозування і стратегічного планування розвитку освіти є прогноз розвитку освіти України, стратегія розвитку освіти України, державні цільові програми у сфері освіти, регіональні та місцеві цільові програми у сфері освіти, план...
46
()
вищої
Вищі навчальні заклади (університет, академія, інститут, коледж) реалізують свою діяльність на основі принципів академічної свободи, автономії та відповідальності за якість вищої освіти....
Метою вищої освіти є всебічний розвиток людини як творчої особистості, активного і відповідального громадянина та конкурентоспроможного фахівця, що є основою забезпечення сталого, високотехнологічного та інноваційного розвитку суспільства, розбудови де...
47
()
має право
Заклад освіти має право вирішувати питання, не врегульовані актами законодавства України, в межах своїх автономних прав, визначених цим Законом та статутом відповідного закладу освіти....
48
()
автономні права
Заклад освіти має право вирішувати питання, не врегульовані актами законодавства України, в межах своїх автономних прав, визначених цим Законом та статутом відповідного закладу освіти. Підзаконні нормативно-правові акти не можуть звужувати зміст та обс...
49
()
приватні
Освітня діяльність здійснюється закладами освіти (навчальними закладами), а у випадках, встановлених цим законом, організаціями (установами), що здійснюють навчання, а також індивідуальними підприємцями....
Формальна освіта є інституціолізованою, цілеспрямованою та спланованою за участю державних установ і визнаних приватних організацій та фізичних осіб освітою, що здійснюється відповідно до визначених цим Законом рівнів освіти, спрямувань, галузей знань ...
50
()
взаємодія
Взаємодія закладів освіти.
51
()
мережа
За формування мережі закладів професійної освіти відповідає Кабінет Міністрів України.
52
()
спеціальні
Спеціальні заклади та форми освіти осіб з особливими освітніми потребами У розділі визначаються основні засади забезпечення доступу до освіти осіб з особливими освітніми потребами, що передбачають, окрім іншого: 1. 1) створення правових, економічних, п...
53
()
центрального органу виконавчої влади
Документами державного прогнозування і стратегічного планування розвитку освіти є прогноз розвитку освіти України, стратегія розвитку освіти України, державні цільові програми у сфері освіти, регіональні та місцеві цільові програми у сфері освіти, план...
54
()
наукова
У розділі планується системно викласти основні концептуальні засади, що передбачені новим Законом України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року: Метою вищої освіти є всебічний розвиток людини як творчої особистості, активного і відповідального грома...
55
()
внутрішня
Листи, інструкції, методичні рекомендації, інші документи органів виконавчої влади, крім наказів, зареєстрованих в органах Міністерства юстиції України, та документів, які регулюють внутрішню діяльність органу, не є нормативно-правовими актами і не мож...
56
()
закладу
Нагляд за діяльністю закладів вищої освіти здійснює Інспекція. Між Інспекцією та регіональними підрозділами чіткий розподіл повноважень: регіональні підрозділи здійснюють нагляд за діяльністю закладів освіти окрім вищої....
57
()
економічна
Основним завданням розділу є регулювання економічних відносин у сфері освіти для забезпечення конституційного права громадян України на освіту та ефективної економічної діяльності суб’єктів господарювання у сфері освіти. Сформульовано особливості еконо...
58
()
індивідуальна
Перш за все, пропонується розширити можливості громадян України здобувати освіту безоплатно у закладах освіти незалежно від форм власності та місця їх знаходження, чи у фізичних осіб, що здійснюють індивідуальну діяльність щодо надання освітніх послуг ...
59
()
науково-технічна
Визначені державні гарантії фінансування наукової та науково-технічної діяльності для сфери освіти. Крім того передбачено, що держава забезпечує фінансування наукової і науково-технічної діяльності у вищій освіті в обсязі, не меншому від 10 відсотків в...
60
()
сталого розвитку
Метою освіти в Україні є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її задатків і нахилів, розумових і фізичних здібностей, засвоєння особою суспільних цінностей та виховання високих моральних якостей, формування громадя...
61
()
права
Головним об’єктом державного прогнозування і стратегічного планування розвитку освіти є суспільні відносини у сфері освіти, пов’язані із забезпеченням права громадян України на освіту та досягнення мети освіти у майбутньому....
62
()
компетентності
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, зокрема англійської мови, освіти шляхом: обов’язкового зазначення в стандартах освіти іншомовної компетентності як складової переліку нормативних компетентностей випускника та її обсягу; встановленн...
63
()
доступності
64
()
наукове
65
()
методичне
66
()
взаємного визнання кваліфікацій
67
()
дошкільної
Дошкільна освіта може здобуватися у закладах дошкільної освіти або завдяки батьківському впливу та родинному вихованню у формі сімейної освіти, а також шляхом надання освітніх послуг, організованих батьками або їх законними представниками....
Відповідальність за забезпечення доступності дошкільної, початкової та середньої освіти, професійної та позашкільної освіти, в т.ч. право заснування відповідних закладів має бути покладено на органи місцевого самоврядування: 1. 1) територіальні громади...
68
()
загальної середньої
Загальноосвітні заклади освіти І і ІІ рівнів (початкова та основна школа) можуть функціонувати в комплексі, як єдиний заклад середньої освіти, або відокремлено, як самостійні заклади освіти. Заклади середньої освіти ІІІ рівня (старша школа) функціонуют...
Відповідальність за забезпечення доступності дошкільної, початкової та середньої освіти, професійної та позашкільної освіти, в т.ч. право заснування відповідних закладів має бути покладено на органи місцевого самоврядування: 1. 1) територіальні громади...
69
()
регіональні комісії
Запроваджуються незалежні органи забезпечення якості освіти: крім Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, також регіональні комісії із забезпечення якості освіти....
70
()
рідною мовою
Громадянам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних закладах освіти....
71
()
за акредитованою програмою
Навчання за акредитованою програмою дає право на видачу документа про освіту державного зразка.
72
()
профільне
У багатопрофільних закладах професійної освіти реалізуються різнорівневі програми професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також програми профільного навчання учнів старшої школи за технологічним напрямом (з одно...
73
()
інклюзивне
Інтеграція осіб з обмеженнями життєдіяльності в загальноосвітній простір та інклюзивне навчання
74
()
протягом життя
Включення розділу «Освіта дорослих» у проект Закону України «Про освіту» дасть можливість: закріпити права людини на безперервне професійне і непрофесійне навчання у будь-якому віці; визнати суспільну корисність освіти дорослих; закріпити на законодавч...
75
()
підвищення
Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Законопроект передбачає: 1. 1) з метою забезпечення мобільності та універсальності педагогічних працівників передбачається уніфікація професійних кваліфікацій та посад педагогічни...
76
()
національна система
У розділі відповідно до Міжнародної стандартної класифікації освіти (2013 р.), Європейської рамки кваліфікацій (2008 р.), інших міжнародних документів з визнання кваліфікацій унормовуються поняття та система освітніх і професійних кваліфікацій, інструм...
77
()
галузеві рамки
Здійснено системне розмежування повноважень, а також визначено механізми взаємодії сфер освіти і праці щодо розроблення, затвердження, реєстрації та присудження освітніх і професійних кваліфікацій...
78
()
молодшого спеціаліста
Професійна освіта може поєднуватися із здобуттям повної середньої освіти та відповідної освітньої кваліфікації кваліфікованого робітника або молодшого спеціаліста...
79
()
рівень 0
Дошкільна освіта відповідає рівню 0 Національної рамки кваліфікацій України
80
()
рівень 1
Початкова освіта відповідає рівню 1 Національної рамки кваліфікацій України.
81
()
рівень 2
Базова середня освіта відповідає рівню 2 Національної рамки кваліфікацій України
82
()
рівень 3
Повна середня освіта відповідає рівню 3 Національної рамки кваліфікацій України
83
()
рівень 4
Професійна освіта є дворівневою: 1) базова професійна освіта забезпечує підготовку кваліфікованого робітника та передбачає отримання відповідної освітньої кваліфікації, триває 1-3 роки, відповідає рівню 3 Національної рамки кваліфікацій України; 2) спе...
84
()
рівнень 5
Вища освіта включає такі рівні: 1) початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти відповідає рівню 5 Національної рамки кваліфікацій України, здобувається на основі повної загальної середньої освіти та передбачає здобуття освітньої кваліфікації (ступен...
85
()
рівень 6
Вища освіта включає такі рівні: 2) перший рівень вищої освіти відповідає рівню 6 Національної рамки кваліфікацій України, здобувається на основі повної загальної середньої освіти або на основі початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти та передб...
86
()
рівень 7
Вища освіта включає такі рівні: 3) другий рівень вищої освіти – відповідає рівню 7 Національної рамки кваліфікацій України, здобувається на основі першого рівня вищої освіти та передбачає здобуття освітньої кваліфікації (ступеня) магістра...
87
()
рівень 8
Вища освіта включає такі рівні: 4) третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти – відповідає рівню 8 Національної рамки кваліфікацій України, здобувається на основі другого рівня вищої освіти та передбачає здобуття освітньої кваліфікації (ступеня) до...
88
()
рівень 9
Вища освіта включає такі рівні: 5) науковий рівень вищої освіти – відповідає рівню 9 Національної рамки кваліфікацій України, здобувається на основі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та передбачає здобуття освітньої кваліфікації (ступеня...
89
()
визначення
Державний нагляд (контроль) у сфері освіти – це системна діяльність уповноваженого законом органів державного нагляду (контролю) у межах повноважень, передбачених законом, щодо контролю за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про освіту...
90
()
предмет
Державний нагляд (контроль)у сфері освіти здійснюється за діяльністю суб’єктів освітньої діяльності на предмет виконання ними положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів з питань освіти, в тому числі щодо: - дотрима...
91
()
способи здійснення
Державний нагляд (контроль)у сфері освіти здійснюється за діяльністю органів місцевого самоврядування щодо виконання ними делегованих законом повноважень із забезпечення доступності дошкільної та середньої освіти....
92
()
порядок проведення заходів
Порядок проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері освіти. Перевірки за дорученням органу державного нагляду (контролю) у сфері освіти здійснюють штатні та позаштатні державні інспектори....
93
()
рішення
Рішення за результатами державного нагляду (контролю) За поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері державного нагляду (контролю) у сфері освіти, уповноваженими органами (органами управління освітою, засновника...
94
()
власності
Документами державного прогнозування і стратегічного планування розвитку освіти є прогноз розвитку освіти України, стратегія розвитку освіти України, державні цільові програми у сфері освіти, регіональні та місцеві цільові програми у сфері освіти, план...
95
()
зовнішнього незалежного оцінювання
Навчальні досягнення випускників після завершення базової і повної загальної середньої освіти повинні обов’язково підтверджуватися державною підсумковою атестацією у формі зовнішнього незалежного оцінювання....
Вступ до вищих навчальних закладів громадян України Іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано стату...
96
()
закладів освіти
Передбачено перелік основних організаційно-правових форм закладів освіти: заклад освіти – бюджетна установа, що здійснює освітню діяльність; заклад освіти – неприбуткова (некомерційна) організація, що здійснює освітню діяльність як основний вид діяльн...
97
()
організації освітнього процесу
Позашкільна освіта може здійснюватися за різними формами організації освітнього процесу (гуртки, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові і художньо-мистецькі творчі об'єднання, клуби, студії, курси, школи тощо) і провадиться за різними...
98
()
загальної середньої освіти
Заклади середньої освіти можуть бути різних типів: гімназії, ліцеї, колегіуми, спеціалізовані школи тощо, і різних форм власності.
99
()
контролю
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державного нагляду (контролю) у сфері освіти та їхніх посадових осіб
100
()
оплати праці
Очікувані результати реформування системи оплати праці в освіті
101
()
вчені звання
Вчені звання науково-педагогічних працівників.
102
()
основні посади
Основні посади педагогічних і науково-педагогічних працівників.
103
()
атестація
Атестація педагогічних і науково-педагогічних працівників.
104
()
робочий час
Робочий час і навантаження педагогічних та науково-педагогічних працівників.
105
()
навантаження
Робочий час і навантаження педагогічних та науково-педагогічних працівників.
106
()
оплата праці
Оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників.
107
()
соціальні гарантії
Соціальні гарантії педагогічних і науково-педагогічних працівників
108
()
кваліфікаційні категорії
Кваліфікаційні категорії педагогічних працівників.
109
()
роботи експертів
Організація роботи експертів у сфері освіти покладається на установу, засновану центральним органом виконавчої влади у сфері освіти - Експертний інститут....
110
()
некомерційна
Передбачено перелік основних організаційно-правових форм закладів освіти: заклад освіти – бюджетна установа, що здійснює освітню діяльність; заклад освіти – неприбуткова (некомерційна) організація, що здійснює освітню діяльність як основний вид діяльно...
111
()
релігійні
Релігійні організації, офіційно зареєстровані в Україні, мають право засновувати заклади освіти, в т.ч. і ті, які надають формальну або позашкільну освіту, відповідно до чинного законодавства....
112
()
міжнародного співробітництва
У розділі «Міжнародне співробітництво в сфері освіти» визначаються основні засади розвитку міжнародного співробітництва в сфері освіти, які передбачають такі кроки. Визначення курсу на інтеграцію системи освіти України до світового освітнього простору....
113
()
гуртки
Позашкільна освіта може здійснюватися за різними формами організації освітнього процесу (гуртки, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові і художньо-мистецькі творчі об'єднання, клуби, студії, курси, школи тощо) і провадиться за різними...
114
()
клуби
Позашкільна освіта може здійснюватися за різними формами організації освітнього процесу (гуртки, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові і художньо-мистецькі творчі об'єднання, клуби, студії, курси, школи тощо) і провадиться за різними...
115
()
студії
Позашкільна освіта може здійснюватися за різними формами організації освітнього процесу (гуртки, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові і художньо-мистецькі творчі об'єднання, клуби, студії, курси, школи тощо) і провадиться за різними...
116
()
курси
Позашкільна освіта може здійснюватися за різними формами організації освітнього процесу (гуртки, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові і художньо-мистецькі творчі об'єднання, клуби, студії, курси, школи тощо) і провадиться за різними...
117
()
школи
Позашкільна освіта може здійснюватися за різними формами організації освітнього процесу (гуртки, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові і художньо-мистецькі творчі об'єднання, клуби, студії, курси, школи тощо) і провадиться за різними...
118
()
культурно-освітні
Позашкільна освіта може здійснюватися за різними формами організації освітнього процесу (гуртки, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові і художньо-мистецькі творчі об'єднання, клуби, студії, курси, школи тощо) і провадиться за різними...
119
()
спортивно-оздоровчі
Позашкільна освіта може здійснюватися за різними формами організації освітнього процесу (гуртки, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові і художньо-мистецькі творчі об'єднання, клуби, студії, курси, школи тощо) і провадиться за різними...
120
()
науково-пошукові
Позашкільна освіта може здійснюватися за різними формами організації освітнього процесу (гуртки, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові і художньо-мистецькі творчі об'єднання, клуби, студії, курси, школи тощо) і провадиться за різними...
121
()
художньо-мистецькі
Позашкільна освіта може здійснюватися за різними формами організації освітнього процесу (гуртки, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові і художньо-мистецькі творчі об'єднання, клуби, студії, курси, школи тощо) і провадиться за різними...
122
()
як результат економічної діяльності
Освітня послуга як результат економічної діяльності
123
()
замовлення
Замовлення на освітні послуги
124
()
ціни
Ціни і ціноутворення освітніх послуг
125
()
кредити
Кредити на отримання освітніх послуг
126
()
захист прав
Захист прав споживачів і замовників освітніх послуг. Захист прав виконавців замовлень на освітні послуги. Захист прав засновників закладів освіти...
127
()
громадяни України
Громадяни України – замовники і споживачі освітніх послуг
128
()
органи державної влади
Органи державної влади – замовники освітніх послуг
129
()
органи місцевого самоврядування
Органи місцевого самоврядування – замовники освітніх послуг
130
()
інші
Інші замовники освітніх послуг
131
()
заклади освіти
Заклади освіти, установи, організації, інші юридичні та фізичні особи, які надають освітні послуги  у сфері формальної та неформальної освіти дорослих...
132
()
фізичні особи
якість освітньої діяльності юридичних та фізичних осіб, які надають освітні послуги
133
()
розроблення та затвердження освітніх програм
Порядок розроблення та затвердження освітніх програм
134
()
формування реєстру експертів
Відповідна стаття передбачає також порядок формування реєстру експертів.
135
()
проведення заходів державного нагляду
Порядок проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері освіти Перевірки за дорученням органу державного нагляду (контролю) у сфері освіти здійснюють штатні та позаштатні державні інспектори. Державні інспектори є посадовими особами відповідни...
136
()
реалізації освітніх програм
Порядок реалізації та фінансування освітніх програм для дорослих
137
()
акредитації
Порядок акредитації освітніх програм затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, якщо інше не передбачено спеціальним законом....
138
()
формальної освіти
Освіта реалізується на таких рівнях: дошкільна освіта; початкова освіта; базова середня освіта; повна середня освіта; професійна освіта; вища освіта. Повна загальна середня освіта передбачає завершення трьох рівнів освіти: початкової освіти, базової ...
139
()
професійної освіти
Передбачається два кваліфікаційні рівні професійної освіти, базова професійна освіта («кваліфікований робітник») і спеціалізована професійна освіта («молодший спеціаліст»). Рівні професійної освіти узгоджені з рівнями Національної рамки кваліфікацій, з...
Мета і завдання професійної освіти
Мета і завдання загальної професійної освіти
140
()
закладом освіти
Формулюються загальні права та обов’язки засновників, органів управління та громадського самоврядування закладів освіти.
141
()
дошкільною освітою
Дошкільна освіта передбачає спеціально організований процес особистісного розвитку дитини, який спрямований на зміцнення її фізичного здоров'я, розкриття інтелектуальних здібностей і формування загальної культури поведінки, духовно-емоційне і моральне ...
142
()
загальною середньою освітою
Управління закладами середньої освіти здійснюють органи державної влади і місцевого самоврядування залежно від підпорядкування, колегіальні органи та органи громадського самоврядування, повноваження яких визначені законом....
143
()
професійною освітою
Управління професійними навчальними закладами здійснюється на принципах партнерства засновників, органів управління професійною освітою, органів місцевого самоврядування, організацій громадянського суспільства, організацій (об’єднань) роботодавців, орг...
144
()
суб’єкти
Суб’єкти управління системою освіти. Суб’єктами управління системою освіти в Україні є: 1) органи управління системою освіти: Кабінет Міністрів України; центральний орган виконавчої влади у сфері освіти; центральний орган виконавчої влади, який реалі...
145
()
дошкільної освіти
Дошкільна освіта може здобуватися у закладах дошкільної освіти або завдяки батьківському впливу та родинному вихованню у формі сімейної освіти, а також шляхом надання освітніх послуг, організованих батьками або їх законними представниками...
Мета і завдання дошкільної освіти
Мета і завдання загальної дошкільної освіти
146
()
позашкільної освіти
Вона може надаватися в закладах позашкільної освіти різних форм власності, інших закладах освіти, що мають ліцензію на здійснення такого виду освітньої діяльності, або на договірних засадах юридичними чи фізичними особами, які здійснюють таку освітню д...
Мета і завдання позашкільної освіти
Мета і завдання загальної позашкільної освіти
Фінансування позашкільної освіти здійснюється за кошти державного і місцевого бюджетів, батьків дітей або їх законних представників, з інших джерел, не заборонених законодавством....
147
()
до рівня іншомовної компетентності
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, зокрема англійської мови, освіти шляхом: обов’язкового зазначення в стандартах освіти іншомовної компетентності як складової переліку нормативних компетентностей випускника та її обсягу; встановленн...
148
()
до осіб
Зокрема, освітня програма визначає: 1) вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; 2) обсяг навчального навантаження; 3) перелік навчальних предметів (дисциплін) та логічну послідовність їх вивчення; 4) логічну послідовність видів освіт...
149
()
до статуту закладів освіти
Уточнюються загальні права та обов’язки суб’єктів, що здійснюють освітню діяльність, їх повноваження, права та обов’язки, відповідальність, вимоги до статуту закладів освіти....
150
()
до державних інспекторів
В розділі прописано процедури призначення і проведення перевірок, вимоги до державних інспекторів, варіанти рішень, які можуть прийматися за результатами проведення перевірок....
151
()
до розвитку дітей дошкільного віку
Норми і вимоги до розвитку дітей дошкільного віку (стандарт дошкільної освіти)
152
()
до навчальних досягнень дітей
Освітні програми дошкільної освіти дотримуються наступності з освітніми програмами початкової освіти, але не можуть дублювати їх за змістом чи вимогами до навчальних досягнень дітей....
153
()
до гранично допустимого навчального навантаження
Зміст і результати навчання, вимоги до гранично допустимого навчального навантаження учнів за рівнями освіти визначають стандарти освіти, які розробляють експерти у сфері освіти і затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти....
154
()
реалізація
Реалізація вимог стандарту освіти здійснюється на основі типових освітніх програм, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти чи авторських освітніх програм, акредитованих регіональними комісіями забезпечення якості освіти...
155
()
середньої освіти
Мета і завдання загальної середньої освіти
156
()
вищої освіти
Метою вищої освіти є всебічний розвиток людини як творчої особистості, активного і відповідального громадянина та конкурентоспроможного фахівця, що є основою забезпечення сталого, високотехнологічного та інноваційного розвитку суспільства, розбудови де...
Основними завданням вищої освіти є: - формування і розвиток загальних компетентностей особистості та предметних компетентностей фахівця відповідно до обраного профілю та рівня кваліфікації; - продукування нових знань для розвитку суспільства....
157
()
освіти дорослих
У розділі визначено освіту дорослих як невід’ємну ланку системи освіти, мета якої полягає у сприянні адаптації до мінливих соціально-економічних умов і соціальному захисті дорослої людини шляхом реалізації освітніх програм та послуг, здійснення освітнь...
Основними завданнями освіти дорослих є: всебічний розвиток особистісних якостей дорослої людини задля реалізації її потенційних можливостей; оновлення, розвиток і набуття нових фахових (професійних) компетентностей дорослої людини задля підвищення її п...
158
()
державної політики
Функції, спрямовані на реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти здійснює Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти....
159
()
національна
Стандарти освіти розробляються відповідно до Національної рамки кваліфікацій і використовуються для оцінювання якості освітньої програми в процесі її акредитації....
160
()
галузеві
161
()
закладів
Порядок заснування та фінансування таких закладів освіти визначається Кабінетом Міністрів України.
162
()
освітніх програм
Порядок реалізації та фінансування освітніх програм для дорослих
163
()
наукових досліджень
Унормовується, що фінансування фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок (методичних) для сфери освіти здійснюється за рахунок бюджету в обсязі, не меншому від 3 відсотків від загальних видатків на освіту....
164
()
науково-технічних розробок
Унормовується, що фінансування фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок (методичних) для сфери освіти здійснюється за рахунок бюджету в обсязі, не меншому від 3 відсотків від загальних видатків на освіту....
165
()
наукових
Фінансування наукових і науково-технічних робіт у сфері освіти та для сфери освіти
166
()
науково-технічних робіт
Фінансування наукових і науково-технічних робіт у сфері освіти та для сфери освіти
167
()
наукової
Визначені державні гарантії фінансування наукової та науково-технічної діяльності для сфери освіти.
168
()
науково-технічної
Визначені державні гарантії фінансування наукової та науково-технічної діяльності для сфери освіти.
169
()
освітньої діяльності
Регіональні комісії забезпечення якості освіти створюються у містах Києві та Севастополі, Автономній Республіці Крим і в кожній області України для здійснення ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм (крім вищої освіти)....
170
()
органи
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти; органи ліцензування та акредитації; засновники закладів освіти; органи громадського самоврядування у сфері освіти....
171
()
проведення перевірок
В розділі прописано процедури призначення і проведення перевірок, вимоги до державних інспекторів, варіанти рішень, які можуть прийматися за результатами проведення перевірок....
172
()
постійного підвищення якості освіти
Система зовнішнього забезпечення якості освіти включає: 1) перелік інструментів, процедур і заходів забезпечення та підвищення якості освіти, зокрема: стандартизація; ліцензування освітньої діяльності; акредитація освітніх програм; зовнішнє незалежне о...
173
()
обов’язки
Експертний інститут має обов’язки: - вести реєстри експертів у визначених видах діяльності; - забезпечувати незалежний відбір експертів для виконання певних видів робіт; - забезпечувати роботу експертів; - забезпечувати роботу науково-методичних коміс...
174
()
працівники
Працівники Експертного інституту не можуть бути експертами і членами експертних , науково-методичних комісій, науково-методичної ради.
175
()
працює
Експертний інститут працює за планом, затвердженим заснованою центральним органом виконавчої влади, відповідальним за реалізацію державної політики у сфері освіти....
176
()
не несе відповідальності
Експертний інститут не несе відповідальності за змістовну частину роботи експертних, науково-методичних комісій та науково-методичної ради....
177
()
організовує розробку
Експертний інститут організовує розробку: - Державних стандартів освітньої діяльності та стандартів освіти; - Типових освітніх програм дошкільної, середньої освіти....
178
()
наукові
Унормовується, що фінансування фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок (методичних) для сфери освіти здійснюється за рахунок бюджету в обсязі, не меншому від 3 відсотків від загальних видатків на освіту. Основними...
179
()
освіта
Освіта - головний державний пріоритет і основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку особистості, суспільства і держави....
180
()
Концептуальні засади проекту Закону України Про освіту
181
()
заклад
Держава сприяє розвитку закладів освіти усіх форм власності та забезпечує рівноправність.
182
()
діяльність
Нагляд за діяльністю закладів вищої освіти здійснює Інспекція.
Мета освіти та принципи освітньої діяльності
183
()
забезпечення
Метою освіти в Україні є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її задатків і нахилів, розумових і фізичних здібностей, засвоєння особою суспільних цінностей та виховання високих моральних якостей, формування громадя...
184
()
навчання
Навчання за акредитованою програмою дає право на видачу документа про освіту державного зразка.
Також, особа, яка здобула повну загальну середню освіту та освітню і професійну кваліфікацію молодшого спеціаліста, може продовжити навчання у межах відповідної спеціальності у вищому навчальному закладі за скороченим терміном навчання, який визначаєть...
185
()
кваліфікація
Система освіти включає формальну (дошкільна освіта, середня освіта, професійна освіта, вища освіта), неформальну (позашкільна освіта, післядипломна освіта, підвищення кваліфікації тощо) та інформальне навчання (навчання в родині, самостійне навчання на...
186
()
контроль
Державний нагляд (контроль) у сфері освіти
187
()
форма
Документами державного прогнозування і стратегічного планування розвитку освіти є прогноз розвитку освіти України, стратегія розвитку освіти України, державні цільові програми у сфері освіти, регіональні та місцеві цільові програми у сфері освіти, план...
188
()
результат
Також у додатках подані загальна структура проекту Закону, текст окремих розділів, таблиці щодо структури освіти, розподілу повноважень в сфері освіти та очікуваних результатів реформування оплати праці освітян....
189
()
працівник
з метою забезпечення мобільності та універсальності педагогічних працівників передбачається уніфікація професійних кваліфікацій та посад педагогічних працівників для різних типів навчальних закладів (дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професій...
190
()
організація
Організація роботи експертів у сфері освіти покладається на установу, засновану центральним органом виконавчої влади у сфері освіти - Експертний інститут....
191
()
послуга
Важливою новелою є запровадження відповідальності закладу освіти за якість освітніх послуг.
192
()
порядок
Контроль за досягненням учнями результатів навчання відповідного рівня освіти здійснюється шляхом державної підсумкової атестації учнів у формі зовнішнього незалежного оцінювання, зміст і порядок проведення якої визначає центральний орган виконавчої вл...
193
()
рівні
Передбачається два кваліфікаційні рівні професійної освіти, базова професійна освіта («кваліфікований робітник») і спеціалізована професійна освіта («молодший спеціаліст»)....
Вища освіта здобувається за освітніми (освітньо-професійними та освітньо-науковими) і науковими програмами на чотирьох рівнях: початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, який відповідає 5-му рівню НРК; перший (бакалаврський) рівень, який відповіда...
Передбачено автономію закладу освіти відповідно до рівня освіти.
194
()
вимоги
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, зокрема англійської мови, освіти шляхом: обов’язкового зазначення в стандартах освіти іншомовної компетентності як складової переліку нормативних компетентностей випускника та її обсягу; встановленн...
195
()
рамка кваліфікацій
Стандарти освіти розробляються відповідно до Національної рамки кваліфікацій і використовуються для оцінювання якості освітньої програми в процесі її акредитації....
196
()
фінансування
Фінансування позашкільної освіти здійснюється за кошти державного і місцевого бюджетів, батьків дітей або їх законних представників, з інших джерел, не заборонених законодавством....
Порядок реалізації та фінансування освітніх програм для дорослих
Розкриття конституційного поняття «безоплатна освіта» як освіти, що оплачується за рахунок видатків державного чи місцевих бюджетів; передбачено можливість надання безоплатної освіти особі за рахунок інших джерел фінансування...
197
()
ліцензування
Ліцензування освітньої діяльності
Ліцензування – процедура визнання спроможності юридичної або фізичної особи здійснювати освітню діяльність відповідно до стандарту освітньої діяльності....
З метою визнання спроможності юридичної особи провадити освітню діяльність за певною спеціальністю та на певному рівні вищої освіти, що відповідає стандартам освітньої діяльності, такі юридичні особи проходять процедуру ліцензування....
198
()
процедура
З метою визнання спроможності юридичної особи провадити освітню діяльність за певною спеціальністю та на певному рівні вищої освіти, що відповідає стандартам освітньої діяльності, такі юридичні особи проходять процедуру ліцензування....
Система зовнішнього забезпечення якості освіти включає: 1) перелік інструментів, процедур і заходів забезпечення та підвищення якості освіти, зокрема: стандартизація; ліцензування освітньої діяльності; акредитація освітніх програм; зовнішнє незалежне о...
199
()
інститут
Організація роботи експертів у сфері освіти покладається на установу, засновану центральним органом виконавчої влади у сфері освіти - Експертний інститут...
200
()
дослідження
Включення розділу «Освіта дорослих» у проект Закону України «Про освіту» дасть можливість: закріпити права людини на безперервне професійне і непрофесійне навчання у будь-якому віці; визнати суспільну корисність освіти дорослих; закріпити на законодавч...
201
()
професійна
За бажанням здобувачів професійної та вищої освіти заклад освіти створює можливості для вивчення ними мови національної меншини в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням цієї мови....
У главі розкриваються організаційні засади модернізації професійної освіти з метою задоволення потреб особистості у здобутті компетентностей у сфері професійної діяльності, формування кваліфікованого кадрового потенціалу країни....
Успішне виконання освітньої програми передбачає визнання освітньої або професійної кваліфікації.
202
()
формальна
Таким чином, формальна освіта передбачає здобуття за освітніми програмами визнаних державою кваліфікацій, що дають право доступу до наступного рівня освіти, а неформальна освіта та інформальне навчання не передбачають надання визнаних державою кваліфік...
203
()
система
Система освіти включає формальну (дошкільна освіта, середня освіта, професійна освіта, вища освіта), неформальну (позашкільна освіта, післядипломна освіта, підвищення кваліфікації тощо) та інформальне навчання (навчання в родині, самостійне навчання на...
Залежно від віку дитини та особливостей її психічного розвитку вона поділяється на освіту раннього дитинства (від народження до 3 років) і власне дошкільну освіту (від 3 до 6 років)....
Загальноосвітні заклади освіти І і ІІ рівнів (початкова та основна школа) можуть функціонувати в комплексі, як єдиний заклад середньої освіти, або відокремлено, як самостійні заклади освіти....
Структура і система професійної освіти
Система вищої освіти в Україні
Вона може надаватися в закладах позашкільної освіти різних форм власності, інших закладах освіти, що мають ліцензію на здійснення такого виду освітньої діяльності, або на договірних засадах юридичними чи фізичними особами, які здійснюють таку освітню д...
204
()
неформальна
Неформальна освіта є інституціолізованою, цілеспрямованою та спланованою юридичними та/або фізичними особами, які здійснюють освітню діяльність, освітою, що не передбачає надання визнаних державою кваліфікацій за рівнями освіти та є додатковою до форма...
205
()
інформальне навчання
Система освіти включає формальну (дошкільна освіта, середня освіта, професійна освіта, вища освіта), неформальну (позашкільна освіта, післядипломна освіта, підвищення кваліфікації тощо) та інформальне навчання (навчання в родині, самостійне навчання на...
206
()
дошкільна
Розділ 12. ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
207
()
середня
Загальна середня освіта є основою різнобічного розвитку і соціалізації дитини, формування готовності її до життя в суспільстві, свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та навчання впродовж життя....
208
()
вища
У розділі планується системно викласти основні концептуальні засади, що передбачені новим Законом України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року...
209
()
позашкільна
Позашкільна освіта спрямована на розвиток здібностей і талантів дітей та забезпечує задоволення їхніх додаткових освітніх потреб згідно з виявленням інтересу і схильностей до певного виду діяльності чи галузі знань....
Позашкільна освіта спрямована на розвиток здібностей і талантів дітей та забезпечує задоволення їхніх додаткових освітніх потреб згідно з виявленням інтересу і схильностей до певного виду діяльності чи галузі знань. Вона може надаватися в закладах поза...
210
()
мета
Дошкільна освіта передбачає спеціально організований процес особистісного розвитку дитини, який спрямований на зміцнення її фізичного здоров'я, розкриття інтелектуальних здібностей і формування загальної культури поведінки, духовно-емоційне і моральне ...
Загальна середня освіта є основою різнобічного розвитку і соціалізації дитини, формування готовності її до життя в суспільстві, свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та навчання впродовж життя....
Мета і завдання професійної освіти
Метою вищої освіти є всебічний розвиток людини як творчої особистості, активного і відповідального громадянина та конкурентоспроможного фахівця, що є основою забезпечення сталого, високотехнологічного та інноваційного розвитку суспільства, розбудови де...
Позашкільна освіта спрямована на розвиток здібностей і талантів дітей та забезпечує задоволення їхніх додаткових освітніх потреб згідно з виявленням інтересу і схильностей до певного виду діяльності чи галузі знань....
Мета освіти та принципи освітньої діяльності
211
()
$1
212
()
завдання
Дошкільна освіта передбачає спеціально організований процес особистісного розвитку дитини, який спрямований на зміцнення її фізичного здоров'я, розкриття інтелектуальних здібностей і формування загальної культури поведінки, духовно-емоційне і моральне ...
Стаття 13.1. Мета і завдання загальної середньої освіти
Мета і завдання професійної освіти
Метою вищої освіти є всебічний розвиток людини як творчої особистості, активного і відповідального громадянина та конкурентоспроможного фахівця, що є основою забезпечення сталого, високотехнологічного та інноваційного розвитку суспільства, розбудови де...
Позашкільна освіта спрямована на розвиток здібностей і талантів дітей та забезпечує задоволення їхніх додаткових освітніх потреб згідно з виявленням інтересу і схильностей до певного виду діяльності чи галузі знань....
Мета і завдання загальної середньої освіти
213
()
$2
214
()
якість
Засвоєння освітніх програм дошкільної освіти не передбачає жодних видів поточної чи підсумкової атестації дітей.
Стаття 13.7. Забезпечення якості загальної середньої освіти
Вищі навчальні заклади (університет, академія, інститут, коледж) реалізують свою діяльність на основі принципів академічної свободи, автономії та відповідальності за якість вищої освіти....
Якість освіти визначається за результатами навчання осіб, які освіту здобувають. Факторами, які забезпечують якість освіти, є: 1. 1) якість системи освіти; 2. 2) якість освітньої діяльності юридичних та фізичних осіб, які надають освітні послуги. Якіст...
215
()
заклади
Заклад освіти створюється в організаційно-правовій формі, встановленої цивільним законодавством для неприбуткових (некомерційних) організацій. заклад освіти – господарське товариство; організація (установа), яка не є юридичною особою і здійснює освітн...
Загальноосвітні заклади освіти І і ІІ рівнів (початкова та основна школа) можуть функціонувати в комплексі, як єдиний заклад середньої освіти, або відокремлено, як самостійні заклади освіти. Заклади середньої освіти ІІІ рівня (старша школа) функціонуют...
Професійна освіта здобувається у професійних коледжах, професійних ліцеях, центрах професійної підготовки, які функціонують на засадах автономії, самоврядування....
університет, академія, інститут, коледж
Вона може надаватися в закладах позашкільної освіти різних форм власності, інших закладах освіти, що мають ліцензію на здійснення такого виду освітньої діяльності, або на договірних засадах юридичними чи фізичними особами, які здійснюють таку освітню д...
216
()
$3
217
()
управління
Управління закладами середньої освіти здійснюють органи державної влади і місцевого самоврядування залежно від підпорядкування, колегіальні органи та органи громадського самоврядування, повноваження яких визначені законом....
Управління закладом освіти
Формулюються загальні права та обов’язки засновників, органів управління та громадського самоврядування закладів освіти.
218
()
$4
219
()
$5
220
()
$6
221
()
$7
222
()
$8
223
()
$9
224
()
напрями
Акредитовані освітні програми з певних напрямів позашкільної освіти (музичний, мистецький, спортивний тощо) можуть надавати певні кваліфікації тим, хто їх опанував....
Предмет та напрями здійснення державного нагляду (контролю)у сфері освіти
225
()
освіти
Громадянам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних закладах освіти....
З метою забезпечення конкурентоспроможної якості освіти та відповідно до міжнародного і європейського досвіду, зокрема у сфері вищої освіти (Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти), у законопроекті цим т...
Метою освіти в Україні є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її задатків і нахилів, розумових і фізичних здібностей, засвоєння особою суспільних цінностей та виховання високих моральних якостей, формування громадя...
226
()
освітня
Принципами освітньої діяльності є: 1. 1) верховенство права; 2. 2) конституційність; 3. 3) визнання для кожної особи права на освіту упродовж усього життя; 4. 4) визнання права на освітню діяльність; 5. 5) рівний доступ до якісної освіти; 6. 6) недискр...
Успішне виконання освітньої програми передбачає визнання освітньої або професійної кваліфікації.
Важливою новелою є запровадження відповідальності закладу освіти за якість освітніх послуг.
227
()
якості
З метою забезпечення конкурентоспроможної якості освіти та відповідно до міжнародного і європейського досвіду, зокрема у сфері вищої освіти (Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти), у законопроекті цим т...
228
()
$10
229
()
$11
230
()
національна рамка
Національна рамка кваліфікацій як інструмент вимірювання і порівнювання здобутих освітніх і професійних кваліфікацій
231
()
здобуття
Форми здобуття освіти
232
()
реформування
Очікувані результати реформування системи оплати праці в освіті
233
()
науково-педагогічні
з метою забезпечення мобільності та універсальності педагогічних працівників передбачається уніфікація професійних кваліфікацій та посад педагогічних працівників для різних типів навчальних закладів (дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професій...
234
()
педагогічні
з метою забезпечення мобільності та універсальності педагогічних працівників передбачається уніфікація професійних кваліфікацій та посад педагогічних працівників для різних типів навчальних закладів (дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професій...
235
()
$12
236
()
освітнього процесу
Позашкільна освіта може здійснюватися за різними формами організації освітнього процесу (гуртки, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові і художньо-мистецькі творчі об'єднання, клуби, студії, курси, школи тощо) і провадиться за різними...
237
()
творчі об'єднання
Позашкільна освіта може здійснюватися за різними формами організації освітнього процесу (гуртки, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові і художньо-мистецькі творчі об'єднання, клуби, студії, курси, школи тощо) і провадиться за різними...
238
()
замовники
Громадяни України – замовники і споживачі освітніх послуг. Органи державної влади – замовники освітніх послуг
239
()
споживачі
Громадяни України – замовники і споживачі освітніх послуг
240
()
виконавці
Заклади освіти та фізичні особи – виконавці замовлень на освітні послуги
241
()
системою освіти
УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОСВІТИ
242
()
$13
243
()
$14
244
()
робіт
Фінансування наукових і науково-технічних робіт у сфері освіти та для сфери освіти
245
()
діяльності
Визначені державні гарантії фінансування наукової та науково-технічної діяльності для сфери освіти.
246
()
Експертний
Організація роботи експертів у сфері освіти покладається на установу, засновану центральним органом виконавчої влади у сфері освіти - Експертний інститут...

Страницы: