Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Опис

Статут Інституту модернізації змісту освітиНАЗВА Опис
1
()
укладає
Інститут укладає міжнародні угоди про співробітництво з іноземними організаціями, юридичними особами.
2
()
бере участь
Інститут бере участь в організації й проведенні міжнародних культурних і освітніх заходів (конференції, семінари, вебінари, виставки, презентації тощо) в Україні та за кордоном.Інститут бере участь у діяльності іноземних та міжнародних наукових товарис...
3
()
здійснює
Інститут здійснює взаємний обмін інформацією з питань його діяльності з організаціями іноземних держав або міжнародними організаціями. Інститут здійснює взаємний обмін науковими кадрами....
4
()
юридичний статус
ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ІНСТИТУТУ. Інститут є юридичною особою, має статус бюджетної наукової установи
5
()
несе відповідальність
Інститут несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно із законодавством України.
6
()
не несе відповідальності
Інститут не несе відповідальності за зобов'язаннями держави і МОН.
7
()
має право
Інститут має право здавати в оренду нерухоме державне майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно (транспортні засоби, устаткування, інші облікові одиниці основних засобів, нематеріальних активів та інших...
8
()
трудовий колектив
Трудовий колектив Інституту становлять усі працівники, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Інститутом. Трудовий колектив Інституту ...
9
()
преміювання
Преміювання працівників Інституту здійснюється в межах фонду заробітної плати в установленому законодавством України порядку.
Преміювання керівника Інституту та його заступників, встановлення їм надбавок і доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за попередньою згодою МОН у межах наявних коштів на оплату праці відповідно до законодавства України...
10
()
мета
Метою діяльності Інституту є теоретичне і методичне забезпечення модернізації змісту освіти, процесу виховання, розвитку та соціалізації особистості шляхом проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження їхніх результатів....
11
()
предмет
Предметом діяльності Інституту є: 3.2.1. зміст освіти і виховання у створюваному освітньому середовищі; 3.2.2. формування цінностей відкритого суспільства і навичок критичного мислення; 3.2.3. мовна політика; 3.2.4. соціальна робота; 3.2.5. інноваційн...
12
()
контроль за діяльністю
Інститут самостійно здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність, подає відомості на вимогу органів, яким законодавством України надане право контролю за певними сторонами діяльності Інституту....
13
()
наукова
Наукова діяльність: 4.1.1. здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з проблем освіти, педагогічної, психологічної та суміжних з ними наук; 4.1.2. аналіз поточного стану змісту освіти в цілому і окремих її галузей та прогнозування тен...
Наукова діяльність - організація спільних наукових проектів з пріоритетних напрямів розвитку освіти, наукової роботи за грантами міжнародних та іноземних фондів, контрактами з іноземними організаціями...
14
()
науково-організаційна
Науково-організаційна та навчально-методична діяльність: 4.2.1. наукове і навчально-методичне забезпечення модернізації змісту освіти, виховання, розвитку та соціалізації особистості; 4.2.2. організація розроблення змісту освіти; 4.2.3. розроблення ст...
15
()
навчально-методична
Науково-організаційна та навчально-методична діяльність: 4.2.1. наукове і навчально-методичне забезпечення модернізації змісту освіти, виховання, розвитку та соціалізації особистості; 4.2.2. організація розроблення змісту освіти; 4.2.3. розроблення ст...
16
()
інноваційна
Інноваційна діяльність: 4.3.1. проектування, експериментальна перевірка та впровадження в освітній процес інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій навчання і виховання; 4.3.2. організація, впровадження, науковий та науково-методичний супр...
17
()
редакційно-видавнича
Редакційно-видавнича діяльність: 4.4.1. вивчення потреби освіти у сучасній навчальній літературі та стану забезпечення нею навчальних закладів; 4.4.2. формування переліку навчально-методичної літератури; 4.4.3. забезпечення навчальних закладів необхідн...
18
()
реорганізація
У разі реорганізації Інституту його права та обов'язки переходять до правонаступника.
19
()
ліквідація
Інститут ліквідується: 12.3.1. за рішенням МОН; 12.3.2. на підставі рішення суду. Ліквідація Інституту провадиться призначеною відповідним органом державної влади ліквідаційною комісією....
20
()
повна
Інститут має повну назву: українською мовою: ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ; російською мовою: ИНСТИТУТ МОДЕРНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ; англійською мовою: INSTITUTE OF EDUCATION CONTENT MODERNIZATION....
21
()
скорочена
Скорочена назва Інституту: українською мовою: ІМЗО; російською мовою: ИМСО; англійською мовою: IECM.
22
()
директор
Директор Інституту: 9.4.1. діє без довіреності від імені Інституту; 9.4.2. самостійно вирішує питання діяльності Інституту відповідно до Статутних завдань, за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції трудового колективу; 9.4.3. несе відповіда...
23
()
наукових товариств
Інститут бере участь у діяльності іноземних та міжнародних наукових товариств, асоціацій і союзів на правах їх членів
24
()
спільна
Участь Інституту в асоціаціях, спілках та ведення інших форм спільної діяльності з організаціями, підприємствами, у тому числі зарубіжними, здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить законодавству України....
25
()
господарська
Інститут здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог законодавства України фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, і...
26
()
права
Інститут користується правами, передбаченими Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про дошкільну освіту","Про наукову і науков...
Працівники Інституту мають право працювати за сумісництвом відповідно до законодавства України.
27
()
обов'язки
Інститут при здійсненні своєї діяльності дотримується вимог законодавства України; Інститут зобов'язаний приймати та виконувати доведені до нього в установленому законодавством України порядку державні замовлення, враховувати їх при формуванні плану ро...
Права, функції, обов'язки та вимоги до працівників визначаються посадовими інструкціями
28
()
науково-педагогічний
Інститут може залучати до роботи наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників як авторів, редакторів, експертів, консультантів, рецензентів тощо; 8.1.7. з метою вивчення досвіду, проведення експертизи, досліджень, надання науково-методичн...
29
()
педагогічний
Інститут може залучати до роботи наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників як авторів, редакторів, експертів, консультантів, рецензентів тощо; 8.1.7. з метою вивчення досвіду, проведення експертизи, досліджень, надання науково-методичн...
30
()
наукових структурних підрозділів
Керівники, працівники наукових структурних підрозділів призначаються на посади та звільняються з посад відповідно до законодавства України...
31
()
функції
Права, функції, обов'язки та вимоги до працівників визначаються посадовими інструкціями
32
()
вимоги
Права, функції, обов'язки та вимоги до працівників визначаються посадовими інструкціями
33
()
підвищення кваліфікації
Інститут створює умови для підвищення кваліфікації працівників
34
()
відпочинок
Інститут створює належні умови праці та відпочинку працівників
35
()
надбавки
Надбавки працівникам встановлюються за високі досягнення в праці, за складність та напруженість або на період виконання особливо важливих робіт відповідно до законодавства України....
36
()
доплати
Доплати для працівників, окрім керівників, встановлюються за суміщення посад, розширення зон обслуговування, збільшення обсягів виконуваних робіт, виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників....
37
()
наукових заходів
наукова діяльність - поширення та обмін науковими здобутками шляхом публікації результатів наукових досліджень, організації, проведення та участі у наукових заходах...
38
()
спільних наукових проектів
наукова діяльність - організація спільних наукових проектів з пріоритетних напрямів розвитку освіти, наукової роботи за грантами міжнародних та іноземних фондів, контрактами з іноземними організаціями....
39
()
розроблення змісту освіти
Науково-організаційна та навчально-методична діяльність - організація розроблення змісту освіти
40
()
навчання іноземним мовам
Науково-організаційна та навчально-методична діяльність - участь в організації навчання іноземним мовам
41
()
олімпіад
Науково-організаційна та навчально-методична діяльність - організація олімпіад, турнірів, інтелектуальних змагань та творчих конкурсів учнів і студентів, наукових конкурсів студентів, аспірантів, докторантів та конкурсів фахової майстерності серед учні...
42
()
турнірів
Науково-організаційна та навчально-методична діяльність - організація олімпіад, турнірів, інтелектуальних змагань та творчих конкурсів учнів і студентів, наукових конкурсів студентів, аспірантів, докторантів та конкурсів фахової майстерності серед учні...
43
()
інтелектуальних змагань
Науково-організаційна та навчально-методична діяльність - організація олімпіад, турнірів, інтелектуальних змагань та творчих конкурсів учнів і студентів, наукових конкурсів студентів, аспірантів, докторантів та конкурсів фахової майстерності серед учні...
44
()
творчих конкурсів
Науково-організаційна та навчально-методична діяльність - організація олімпіад, турнірів, інтелектуальних змагань та творчих конкурсів учнів і студентів, наукових конкурсів студентів, аспірантів, докторантів та конкурсів фахової майстерності серед учні...
45
()
військово-спортивних змагань
Науково-організаційна та навчально-методична діяльність - організація військово-спортивних змагань серед учнів та студентів
46
()
інноваційних освітніх проектів
Інноваційна діяльність - організація, впровадження, науковий та науково-методичний супровід інноваційних освітніх проектів
47
()
дослідно-експериментальної роботи
Інноваційна діяльність - організація та координація дослідно-експериментальної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів...
48
()
електронного обліку
Інноваційна діяльність - організація та забезпечення централізованого електронного обліку навчальної літератури
49
()
науково-методичної
Науково-організаційна та навчально-методична діяльність - організація й здійснення науково-методичної та психолого-педагогічної експертизи навчальних програм, навчальної літератури, засобів навчання і обладнання навчального, загального та спеціального ...
50
()
психолого-педагогічної
Науково-організаційна та навчально-методична діяльність - організація й здійснення науково-методичної та психолого-педагогічної експертизи навчальних програм, навчальної літератури, засобів навчання і обладнання навчального, загального та спеціального ...
51
()
культурних
Інститут бере участь в організації й проведенні міжнародних культурних і освітніх заходів (конференції, семінари, вебінари, виставки, презентації тощо) в Україні та за кордоном....
52
()
освітніх
Інститут бере участь в організації й проведенні міжнародних культурних і освітніх заходів (конференції, семінари, вебінари, виставки, презентації тощо) в Україні та за кордоном....
53
()
відокремлене
Інститут має відокремлене майно, самостійний баланс, гербову печатку із своїм найменуванням, зазначенням органу управління (за підпорядкованістю) та ідентифікаційним кодом, кутовий та інші штампи, фірмові бланки, обслуговується в Державній казначейські...
54
()
закріплене
Використання закріпленого майна Інститут здійснює згідно із законодавством України.
55
()
формування
Джерелами формування майна Інституту є: 7.3.1. майно, передане йому уповноваженим центральним органом виконавчої влади; 7.3.2. доходи від реалізації наукової продукції, робіт, послуг; 7.3.3. безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, ...
56
()
нерухоме державне
Інститут має право здавати в оренду нерухоме державне майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно (транспортні засоби, устаткування, інші облікові одиниці основних засобів, нематеріальних активів та інших...
57
()
визначене
Інститут має право здавати в оренду нерухоме державне майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно (транспортні засоби, устаткування, інші облікові одиниці основних засобів, нематеріальних активів та інших...
58
()
інвентаризація
Інститут проводить інвентаризацію належного йому майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності відповідно до законодавства України; 8.2.7. фінансово-господарська діяльність Інституту здійснюється відповідно до кошторису...
59
()
освітніх потреб
Редакційно-видавнича діяльність - забезпечення освітніх потреб української діаспори
60
()
виданнями
Редакційно-видавнича діяльність - проведення виставок, презентацій навчально-методичних та наукових видань, здійснення видавничої діяльності, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції....
61
()
достовірності даних
Інститут проводить інвентаризацію належного йому майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності відповідно до законодавства України; 8.2.7. фінансово-господарська діяльність Інституту здійснюється відповідно до кошторису...
62
()
матеріально-технічне
Інститут здійснює: будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та введення в дію придбаного обладнання; матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності; придбання...
63
()
екологічної безпеки
Інститут виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки; 8.2.11. керівник Інституту та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність...
64
()
теоретичне
Метою діяльності Інституту є теоретичне і методичне забезпечення модернізації змісту освіти, процесу виховання, розвитку та соціалізації особистості шляхом проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження їхніх результатів....
65
()
методичне
Метою діяльності Інституту є теоретичне і методичне забезпечення модернізації змісту освіти, процесу виховання, розвитку та соціалізації особистості шляхом проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження їхніх результатів....
66
()
соціальна
Предметом діяльності Інституту є: 3.2.1. зміст освіти і виховання у створюваному освітньому середовищі; 3.2.2. формування цінностей відкритого суспільства і навичок критичного мислення; 3.2.3. мовна політика; 3.2.4. соціальна робота; 3.2.5. інноваційн...
67
()
дослідно-експериментальна
Інноваційна діяльність - організація та координація дослідно-експериментальної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів...
68
()
регламент
Порядок створення та діяльності, повноваження, склад вченої ради визначається цим Статутом, Положенням про вчену раду та Регламентом роботи вченої ради, які затверджуються наказом директора Інституту....
69
()
зміни
Зміни можуть вноситися шляхом викладення Статуту в новій редакції або шляхом викладення змін в додатках до цього Статуту.
70
()
доповнення
Зміни та доповнення до Статуту Інституту погоджуються і затверджуються в тому ж порядку, що і сам Статут.
71
()
освіти
Науково-організаційна та навчально-методична діяльність - розроблення проектів нормативно-правових актів з питань освіти
72
()
діяльності
Інститут здійснює взаємний обмін інформацією з питань його діяльності з організаціями іноземних держав або міжнародними організаціями. Директор інституту самостійно вирішує питання діяльності Інституту відповідно до Статутних завдань, за винятком тих, ...
73
()
стандартизації
Інститут є головною установою МОН з питань стандартизації засобів навчання та обладнання для навчальних закладів України.
74
()
окремі
Директор має право доручати вирішення окремих питань його компетенції заступникам, керівникам структурних підрозділів.
75
()
соціально-економічні
Рішення щодо соціально-економічних питань, які стосуються працівників і діяльності Інституту, розробляються і приймаються адміністрацією та профспілковим комітетом і відображаються в колективному договорі....
76
()
охорони праці
Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Інституту....
77
()
соціального розвитку
Питання соціального розвитку, поліпшення умов праці, життя, здоров’я вирішуються керівництвом Інституту разом з профспілковим комітетом....
78
()
сфера
ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ (далі – Інститут) утворений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 "Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики" на базі державної на...
79
()
орган
Інститут має відокремлене майно, самостійний баланс, гербову печатку із своїм найменуванням, зазначенням органу управління (за підпорядкованістю) та ідентифікаційним кодом, кутовий та інші штампи, фірмові бланки, обслуговується в Державній казначейські...
80
()
структурних підрозділів
Керівники, спеціалісти та інші працівники структурних підрозділів, що не відносяться до наукових працівників, призначаються на посаду і звільняються з неї директором відповідно до законодавства України...
Керівники, працівники наукових структурних підрозділів призначаються на посади та звільняються з посад відповідно до законодавства України....
81
()
посадові інструкції
Посадові інструкції працівників структурних підрозділів затверджуються їх керівниками
Посадові інструкції керівників структурних підрозділів затверджуються директором Інституту.
82
()
засоби
Інститут є головною установою МОН з питань стандартизації засобів навчання та обладнання для навчальних закладів України.
83
()
технології
Інноваційна діяльність - проектування, експериментальна перевірка та впровадження в освітній процес інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій навчання і виховання...
84
()
проект
Інститут бере участь у розробці проектів рішень та інших документів, що готуються МОН щодо його діяльності
85
()
форма
Трудовий колектив Інституту реалізує свої повноваження у формі рішень загальних зборів або конференції трудового колективу
86
()
соціально-економічних питань
Рішення щодо соціально-економічних питань, які стосуються працівників і діяльності Інституту, розробляються і приймаються адміністрацією та профспілковим комітетом і відображаються в колективному договорі....
87
()
Комітету з конкурсних торгів
Порядок створення та діяльності, повноваження Комітету з конкурсних торгів визначається Положенням про Комітет з конкурсних торгів, яке затверджується наказом директора Інституту...
88
()
трудового колективу
Трудовий колектив Інституту реалізує свої повноваження у формі рішень загальних зборів або конференції трудового колективу. Трудовий колектив здійснює свої повноваження в управлінні Інститутом згідно з колективним договором та законодавством України. П...
89
()
вченої ради
Порядок створення та діяльності, повноваження, склад вченої ради визначається цим Статутом, Положенням про вчену раду та Регламентом роботи вченої ради, які затверджуються наказом директора Інституту. Строк її повноважень 3 роки...
90
()
з управління Інститутом
З дня призначення ліквідаційної комісії до вченої ради переходять повноваження з управління Інститутом.
91
()
наукові
Наукові дослідження - поширення та обмін науковими здобутками шляхом публікації результатів наукових досліджень, організації, проведення та участі у наукових заходах...
92
()
фундаментальні
Наукова діяльність - здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з проблем освіти, педагогічної, психологічної та суміжних з ними наук...
93
()
інститут
Інститут може залучати до роботи наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників як авторів, редакторів, експертів, консультантів, рецензентів тощо; 8.1.7. з метою вивчення досвіду, проведення експертизи, досліджень, надання науково-методичн...
94
()
Статут Інституту модернізації змісту освіти
95
()
працівник
Інститут може залучати до роботи наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників як авторів, редакторів, експертів, консультантів, рецензентів тощо; 8.1.7. з метою вивчення досвіду, проведення експертизи, досліджень, надання науково-методичн...
96
()
організація
наукова діяльність - поширення та обмін науковими здобутками шляхом публікації результатів наукових досліджень, організації, проведення та участі у наукових заходах...
97
()
забезпечення
Метою діяльності Інституту є теоретичне і методичне забезпечення модернізації змісту освіти, процесу виховання, розвитку та соціалізації особистості шляхом проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження їхніх результатів....
98
()
робота
Інститут може залучати до роботи наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників як авторів, редакторів, експертів, консультантів, рецензентів тощо; 8.1.7. з метою вивчення досвіду, проведення експертизи, досліджень, надання науково-методичн...
99
()
статут
У своїй діяльності Інститут керується Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про дошкільну освіту", "Про наукову і науково-техн...
100
()
питання
Науково-організаційна та навчально-методична діяльність - розроблення проектів нормативно-правових актів з питань освіти
101
()
керівник
Інститут виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки; 8.2.11. керівник Інституту та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність...
102
()
навчання
Предметом діяльності Інституту є: 3.2.1. зміст освіти і виховання у створюваному освітньому середовищі; 3.2.2. формування цінностей відкритого суспільства і навичок критичного мислення; 3.2.3. мовна політика; 3.2.4. соціальна робота; 3.2.5. інноваційн...
103
()
рішення
Припинення діяльності Інституту відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) або ліквідації і здійснюється відповідно до законодавства України за рішенням МОН. Інститут ліквідується: за рішенням МОН; на ...
104
()
повноваження
Порядок створення та діяльності, повноваження Комітету з конкурсних торгів визначається Положенням про Комітет з конкурсних торгів, яке затверджується наказом директора Інституту...
105
()
дослідження
Метою діяльності Інституту є теоретичне і методичне забезпечення модернізації змісту освіти, процесу виховання, розвитку та соціалізації особистості шляхом проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження їхніх результатів....
106
()
діяльність
У своїй діяльності Інститут керується Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про дошкільну освіту", "Про наукову і науково-техн...
107
()
$1
108
()
майно
Майно Інституту є державною власністю і передається йому на праві оперативного управління. Інститут володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до законодавства України та цього Статуту. Майно Інституту складають матеріальн...
Інститут має відокремлене майно, самостійний баланс, гербову печатку із своїм найменуванням, зазначенням органу управління (за підпорядкованістю) та ідентифікаційним кодом, кутовий та інші штампи, фірмові бланки, обслуговується в Державній казначейські...
109
()
управління
Управління Інститутом здійснює його директор. Призначення директора Інституту здійснюється МОН шляхом укладання з ним контракту.
Управління Інститутом здійснює його директор. Трудовий колектив здійснює свої повноваження в управлінні Інститутом згідно з колективним договором та законодавством України. В Інституті утворюється та діє вчена рада, яка є колегіальним дорадчим органом ...
110
()
модернізації змісту освіти
ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ (далі – Інститут) утворений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 "Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики" на базі державної на...
Метою діяльності Інституту є теоретичне і методичне забезпечення модернізації змісту освіти, процесу виховання, розвитку та соціалізації особистості шляхом проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження їхніх результатів....
111
()
назва
Інститут має повну назву: українською мовою: ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ; російською мовою: ИНСТИТУТ МОДЕРНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ; англійською мовою: INSTITUTE OF EDUCATION CONTENT MODERNIZATION....
112
()
види
ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ
113
()
припинення
Припинення діяльності Інституту відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) або ліквідації і здійснюється відповідно до законодавства України за рішенням МОН....
114
()
оплата праці
Оплата праці в Інституті здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та ...
Директору надається право застосовувати контрактну форму найму і оплати праці працівників Інституту відповідно до законодавства України...
115
()
$2
116
()
експертизи
Науково-організаційна та навчально-методична діяльність - організація й здійснення науково-методичної та психолого-педагогічної експертизи навчальних програм, навчальної літератури, засобів навчання і обладнання навчального, загального та спеціального ...
117
()
міжнародних заходів
Інститут бере участь в організації й проведенні міжнародних культурних і освітніх заходів (конференції, семінари, вебінари, виставки, презентації тощо) в Україні та за кордоном....
118
()
$3

Страницы: