Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Загальна фізика. МеханікаНАЗВА
1
()
Вектор переміщення
2
()
Довжина шляху
3
()
Швидкість
4
()
Швидкість миттєва
5
()
Швидкість середня
6
()
Прискорення
7
()
Аплітуда коливань
8
()
Період коливань
9
()
Частота коливань
10
()
Циклічна частота коливань
11
()
Фаза коливань
12
()
Прискорення миттєве
13
()
Прискорення середнє
14
()
Похідні вищого порядку від координати
15
()
Кут повороту
16
()
Кутова швидкість
17
()
Період обертання
18
()
Частота обертання
19
()
Прискорення нормальне
20
()
Прискорення тангенціальне
21
()
Кутове прискорення миттєве
22
()
Кутове прискорення середнє
23
()
Дальність польоту
24
()
Максимальна висота польоту
25
()
Закон Ньютона перший
26
()
Принцип незалежності дії сил
27
()
Закон Ньютона третій
28
()
Закон збереження імпульсу
29
()
Сила
30
()
Інертна маса
31
()
Імпульс тіла
32
()
Імпульс сили
33
()
Робота
34
()
Потужність
35
()
Енергія кінетична
36
()
Енергія потенціальна матеріальної точки в однорідному силовому полі
37
()
Поступальна сила інерції
38
()
Відцентрова сила інерції
39
()
Сила Коріоліса
40
()
Сила пружності
41
()
Вага тіла
42
()
Лінійна жорсткість тіла
43
()
Абсолютне видовження
44
()
Відносне видовження
45
()
Механічна напруга
46
()
Модуль Юнга
47
()
Площа
48
()
Тиск
49
()
Потенціальна енергія пружно деформованого тіла
50
()
Сила тертя спокою
51
()
Сила тертя ковзання
52
()
Коефіцієнт тертя спокою
53
()
Коефіцієнт сухого тертя
54
()
Потенціальна енергія тіла у полі центральних сил
55
()
Гравітаційна маса
56
()
Сила тяжіння
57
()
Гравітаційна стала
58
()
Прискорення вільного падіння
59
()
Об'єм
60
()
Густина тіла
61
()
Рівняння незгасаючих коливань
62
()
Декремент загасання
63
()
Добротність коливної системи
64
()
Резонансна частота
65
()
Теорема Штейнера
66
()
Момент сили відносно нерухомої точки
67
()
Момент сили відносно нерухомої осі
68
()
Плече сили
69
()
Момент головний зовнішніх сил відносно точки
70
()
Момент імпульсу матеріальної точки відносно нерухомої точки
71
()
Момент імпульсу відносно нерухомої осі
72
()
Момент імпульсу тіла відносно точки
73
()
Момент інерції тіла відносно осі
74
()
Зведена довжина фізичного маятника
75
()
Тиск середовища
76
()
Виштовхувальна сила
77
()
Довжина хвилі
78
()
Частота хвилі
79
()
Фаза хвилі
80
()
Фазова швидкість хвилі
81
()
Об’ємна густина енергії
82
()
Потоком енергії
83
()
Густина потоку енергії
84
()
Інтенсивність хвилі
85
()
Геометрична різниця ходу хвиль
86
()
Рівняння стоячої хвилі
87
()
Швидкість течії
88
()
Динамічний тиск
89
()
Сила внутрішнього тертя
90
()
Динамічна в'язкість
91
()
Кінематична в'язкість
92
()
Число Рейнольдса
93
()
Коефіцієнт форми тіла
94
()
Рух
95
()
Об'єкт опису
96
()
Явище інерції
97
()
Тіло
98
()
Середовище
99
()
Матеріальна точка
100
()
Тіло скінчених розмірів
101
()
Траєкторія
102
()
Елемент прямої
103
()
Крива лінія
104
()
Рівномірний прямолінійний рух
105
()
Нерівномірний прямолінійний рух
106
()
Рівномірний криволінійний рух
107
()
Нерівномірний криволінійний рух
108
()
Рівняння прямолінійного рівномірного руху тіла
109
()
Рівнозмінний прямолінійний рух
110
()
Нерівнозмінний прямолінійний рух
111
()
Рівняння прямолінійного рівнозмінного руху тіла
112
()
Гармонійні коливання
113
()
Аперіодичний нерівнозмінний рух
114
()
Рівняння гармонійних коливань матеріальної точки
115
()
Рівномірний рух матеріальної точки по колу
116
()
Рівняння рівномірного руху матеріальної точки по колу
117
()
Нерівномірний рух матеріальної точки по колу
118
()
Нерівномірний рух матеріальної точки в однорідному силовому полі
119
()
Рівняння нерівномірного руху матеріальної точки по колу
120
()
Рівняння нерівномірного руху матеріальної точки в однорідному силовому полі
121
()
Інерціальна система відліку
122
()
Неінерціальна система відліку
123
()
Закон Ньютона другий
124
()
Закон збереження механічної енергії
125
()
Енергія
126
()
Енергія потенціальна
127
()
Поступальний рух тіла скінченних розмірів
128
()
Обертання абсолютно твердого тіла навколо нерухомої осі
129
()
Коливання абсолютно твердого тіла навколо нерухомої осі
130
()
Коливання тіла скінченних розмірів
131
()
Пружна деформація
132
()
Зовнішнє тертя
133
()
Гравітаційне притягання
134
()
Закон Гука для лінійної деформації
135
()
Робота змінної сили
136
()
Закон Амонтона
137
()
Закон всесвітнього тяжіння
138
()
Незгасаючі коливання
139
()
Згасаючі коливання
140
()
Вимушені коливання
141
()
Рівняння згасаючих коливань
142
()
Рівняння вимушених коливань матеріальної точки
143
()
Закон рівноваги твердого тіла з закріпленою віссю обертання
144
()
Закон збереження моменту імпульсу
145
()
Рівняння коливань абсолютно твердого тіла навколо нерухомої осі
146
()
Пружне інертне середовище
147
()
Стаціонарне інертне середовище
148
()
Рухоме інертне середовище
149
()
Механічна хвиля
150
()
Виштовхування
151
()
Закон Архімеда
152
()
Біжуча механічна хвиля
153
()
Інтерференція хвиль
154
()
Стоячі хвилі
155
()
Рівняння хвилі
156
()
Умова максимуму та мінімуму
157
()
Течія рідини
158
()
Нерозривність потоку ідеальної рідини
159
()
Внутрішнє тертя
160
()
Ламінарність та турбулентність
161
()
Дія течії на тіло
162
()
Теорема про нерозривність потоку
163
()
Рівняння Бернуллі
164
()
Формула Ньютона для внутрішнього тертя
165
()
Умова переходу характеру течії
166
()
Сила Стокса

Страницы: