Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

BiologijaНАЗВА
1
()
Коротка історія ботаніки
2
()
Будова рослинної клітини
3
()
Тканини рослин
4
()
Органи вищих рослин
5
()
Листостебловий пагін
6
()
Репродуктивний пагін – квітка
7
()
Ембріологія рослин
8
()
Біохімія рослинного організму
9
()
Відтворення і розмноження рослин
10
()
Систематика як біологічна наука
11
()
Загальна характеристика водоростей
12
()
Загальна характеристика вищих спорових рослин
13
()
Загальна характеристика насінних рослин
14
()
Відділ Покритонасінні
15
()
Царство Гриби
16
()
Дендрологія
17
()
Харчові рослини
18
()
Фітоценологія або геоботаніка
19
()
Фітогеографія або географія рослин
20
()
Охорона флори України
21
()
Біогеографія
22
()
Лісівництво
23
()
Ґрунтова біота
24
()
Лукознавство
25
()
Агрофітоценологія – наука про польові рослинні угруповання
26
()
Ботанічні сади
27
()
Гербарії
28
()
Заповідники
29
()
Болотознавство
30
()
Коротка історія зоології
31
()
Палеонтологія
32
()
Порівняльна анатомія хордових
33
()
Будова і функції органів травлення
34
()
Будова і функції органів дихання
35
()
Біоенергетика тварин і регуляція температури тіла
36
()
Сечостатева система
37
()
Ендокринні залози
38
()
Нервова система
39
()
Органи чуттів
40
()
Ембріологія
41
()
Екологічна фізіологія тварин
42
()
Екологія риб
43
()
Зоологія безхребетних
44
()
Зоологія хребетних
45
()
Теріологія
46
()
Загальна ентомологія
47
()
Батрахогерпетологія
48
()
Поведінка тварин
49
()
Загальна паразитологія
50
()
Загальна гідробіологія
51
()
Гідросфера
52
()
Абіотичні фактори водних екосистем
53
()
Водні екосистеми
54
()
Антропогенний вплив на водні екосистеми
55
()
Моря і внутрішні води України
56
()
Біологічні основи охорони тваринного світу
57
()
Загальна екологія
58
()
У джерел ботанічних знань
59
()
Ботаніка в античному світі
60
()
Ботаніка середньовіччя
61
()
Систематика рослин
62
()
Географія рослин
63
()
Екологія рослин
64
()
Геоботаніка
65
()
Морфологія вищих рослин
66
()
Клітинна теорія
67
()
Ембріологія і цитологія вищих рослин
68
()
Анатомія рослин
69
()
Фізіологія рослин
70
()
Вивчення нижчих рослин
71
()
Ґрунтознавство
72
()
Плазматична мембрана
73
()
Цитоплазма
74
()
Вакуолі
75
()
Ендоплазматичний ретикулум
76
()
Рибосоми
77
()
Мікротільця
78
()
Апарат Гольджі Лізосоми
79
()
Ядро Поділ ядра і клітини
80
()
Пластиди
81
()
Мітохондрії
82
()
Цитоскелет
83
()
Включення
84
()
Клітинна оболонка
85
()
Пори і плазмодесми
86
()
Міжклітинники
87
()
Твірні тканини
88
()
Покривні тканини
89
()
Всмоктуючи тканини
90
()
Тканини
91
()
що регулюють проходження речовин
92
()
Основна паренхіма
93
()
Видільні (секреторні) тканини
94
()
Механічні тканини
95
()
Провідні тканини Провідні пучки
96
()
Корінь
97
()
Зони молодого кореня
98
()
Первинна анатомічна будова кореня
99
()
Вторинна анатомічна будова кореня
100
()
Функції
101
()
спеціалізація і метаморфози коренів
102
()
Брунька як зачатковий пагін
103
()
Розгортання і типи галуження пагонів
104
()
Конус наростання пагона
105
()
Стебло як осьова частина пагона
106
()
Внутрішня будова стебла Первинна форма росту
107
()
Листкові сліди і сліди галуження
108
()
Основні типи осьового циліндра
109
()
Вторинне потовщення стебла
110
()
Типи внутрішньої будови стеблів
111
()
Листок – бічний орган пагона
112
()
Типи листкорозміщення
113
()
Анатомічна будова листка
114
()
Ріст і розвиток листка
115
()
Довговічність і опадання листків
116
()
Листкові серії і формації Гетерофілія
117
()
Типи листків різних груп рослин
118
()
Видозміни листка і стебла
119
()
Природне і штучне вегетативне розмноження
120
()
Походження і еволюція квітки
121
()
Оцвітина
122
()
Андроцей
123
()
Гінецей
124
()
Формула і діаграма квітки
125
()
Суцвіття як спеціалізована система пагонів
126
()
Мікроспорогенез і мікрогаметогенез
127
()
Макроспорогенез і макрогаметогенез
128
()
Запилення і запліднення
129
()
Будова і розвиток насінини
130
()
Запасаючі тканини та запасні речовини насінини
131
()
Формування зародка
132
()
Будова проростка на ранніх стадіях розвитку
133
()
Поліембріонія
134
()
Апоміксис
135
()
Будова і класифікація плодів
136
()
Поширення плодів і насіння
137
()
Взаємозв’язок головних функцій рослинного організму
138
()
Водний обмін Проблема водного дефіциту
139
()
Поглинання води і переміщення речовин в рослині
140
()
Транспірація Будова і функції продихів
141
()
Живлення рослин
142
()
Фотосинтез
143
()
Листок як орган фотосинтезу
144
()
Пігменти пластид
145
()
Інтенсивність фотосинтезу Обмежуючі фактори
146
()
Дисиміляція вуглеводів: дихання і бродіння
147
()
Ґрунтове живлення рослин
148
()
Мікроелементи
149
()
Взаємодія факторів мінерального живлення
150
()
Поглинання мінеральних речовин
151
()
Транспорт органічних речовин в рослині
152
()
Виділення та реутилізація речовин
153
()
Мікориза і ризосфера
154
()
Засвоєння рослинами азоту
155
()
Вуглеводи
156
()
Білки
157
()
Ліпіди
158
()
Органічні кислоти
159
()
Нуклеїнові кислоти
160
()
Глікозиди
161
()
Фенольні сполуки
162
()
Терпеноїди
163
()
Антибіотики та фітонциди
164
()
Вітаміни
165
()
Алелопатія – хімічна взаємодія рослин
166
()
Способи розмноження рослин
167
()
Етапи життєвого цикла покритонасінних
168
()
Особливості росту і розвитку рослини
169
()
Внутрішні фактори регуляції росту і розвитку
170
()
Зовнішні фактори регуляції
171
()
Спокій бруньок і насіння
172
()
Розвиток і проростання насінини
173
()
Подразливість і рухи рослин
174
()
Таксономічні категорії і бінарна номенклатура
175
()
Загальна характеристика царства рослин
176
()
Будова клітини водоростей
177
()
Рівні організації тіла водоростей
178
()
Розмноження водоростей
179
()
Життєві цикли водоростей
180
()
Екологія і розповсюдження водоростей
181
()
Біотичні фактори
182
()
Антропогенні фактори
183
()
Екологічні групи водоростей
184
()
Роль у природі і господарське значення водоростей
185
()
Відділ Червоні водорості
186
()
Відділ Золотисті водорості
187
()
Відділ Жовто-Зелені водорості
188
()
Відділ Діатомові водорості
189
()
Відділ Бурі водорості
190
()
Відділ Динофітові водорості
191
()
Відділ Криптофітові водорості
192
()
Відділ Рафідофітові водорості
193
()
Відділ Евгленофітові водорості
194
()
Відділ Зелені водорості
195
()
Відділ Мохоподібні
196
()
Екологія
197
()
розповсюдження і значення мохоподібних
198
()
Відділи Риніофіти і Зостерофілофіти
199
()
Відділ Плауноподібні
200
()
Відділ Псилотоподібні
201
()
Відділ Хвощеподібні
202
()
Відділ Папоротеподібні
203
()
Відділ Голонасінні
204
()
Головні відмінності між дводольними та однодольними рослинами
205
()
Підклас Магнолієві
206
()
Підклас Жовтецеві
207
()
Підклас Гвоздиковидні
208
()
Підклас Гамамелісові
209
()
Підклас Діленієві
210
()
Підклас Розоцвіті
211
()
Підклас Губоцвіті
212
()
Підклас Складноцвіті
213
()
Клас Однодольні
214
()
Підклас Частухові
215
()
Підклас Лілійні
216
()
Підклас Арецидні
217
()
Загальна характеристика грибів
218
()
Клітина гриба
219
()
Будова тіла грибів
220
()
Розмноження грибів
221
()
Живлення грибів: мінеральні елементи і вітаміни
222
()
Обмін речовин грибної клітини
223
()
Підцарство Грибоподібні Відділ Слизовики
224
()
Відділ Хітридіомікоти
225
()
Відділ Гіфохітридієві
226
()
Відділ Оомікоти
227
()
Підцарство Справжні Гриби Відділ Еумікоти
228
()
Значення грибів в природі та житті людини
229
()
Екологія грибів
230
()
Відділ Лишайники
231
()
Розповсюдження та екологічні групи їх
232
()
значення лишайників
233
()
Історія розвитку дендрології як науки
234
()
Короткий нарис історії садово-паркового мистецтва
235
()
Загальні відомості про деревні рослини та їх властивості
236
()
Декоративні особливості деревних рослин
237
()
Композиції деревно-чагарникових рослин
238
()
Розмноження декоративних деревних порід
239
()
Догляд за деревними рослинами
240
()
Життєві форми деревних рослин
241
()
їх загальний і фенологічний цикли розвитку
242
()
Основи вчення про рослинний покрив
243
()
Основи дендрологічного районування
244
()
Інтродукція або введення в культуру і акліматизація рослин
245
()
Хлібні і круп’яні культури
246
()
Крохмаленосні та цукроносні культури
247
()
Жирноолійні культури
248
()
Зернобобові культури
249
()
Овочеві культури
250
()
Баштанні культури
251
()
Плодові та ягідні рослини
252
()
Горіхоплідні рослини
253
()
Пряноароматичні рослини
254
()
Методи екологічних досліджень рослин
255
()
Фактори середовища
256
()
Світло і його роль у житті рослин
257
()
Вплив тепла на рослини
258
()
Вода у житті рослин
259
()
Адаптивні особливості водних рослин
260
()
Едафічні умови та вплив їх на рослинний організм
261
()
Повітря як екологічний фактор
262
()
Орографічні умови як екологічний фактор
263
()
Антропогенний фактор і його вплив на рослинний організм та рослинність
264
()
Роль лісових екосистем при радіактивному забрудненні
265
()
Предмет і завдання геоботаніки
266
()
Фітоценоз та його властивості
267
()
Структурна організація фітоценозу
268
()
Кількісні відношення між видами у фітоценозі
269
()
Популяція і фітоценоз
270
()
Класифікація і динаміка ценопопуляцій
271
()
Класифікація екотипів
272
()
Ординація рослинності
273
()
Фітоіндикація
274
()
Динаміка рослинності
275
()
Незворотні зміни
276
()
Класифікація рослинних угруповань
277
()
Антропогенна еволюція рослинності
278
()
Рослинність України та зональність її розподілу
279
()
Особливості класифікації рослинних угруповань як основного об’єкта біогеоценотич-них та екосистемних досліджень
280
()
Фітоценологія в охороні рослинності
281
()
Основні поняття про ареал рослин
282
()
Вчення про флору
283
()
Флористичне районування Землі
284
()
Історична географія рослин
285
()
Історична географія культурної флори
286
()
Розвиток природоохоронної справи в Україні
287
()
Господарська
288
()
наукова та інші цінності рослинного світу
289
()
Проблема і перспективи вивчення рідких і зникаючих видів природних флор
290
()
Регіональне природокористування
291
()
Концепція екосистеми
292
()
Закономірності географічного поширення організмів та їх компонентів
293
()
Підходи до біогеографічного поділу території
294
()
Основні кліматично обумовлені групи наземних екосистем та їх біоценози
295
()
Біофілотичні царства і області суші
296
()
Історія лісів і зміна лісистості України
297
()
Розвиток лісівничої науки в Україні
298
()
Розвиток лісорозведення і лісовідновлення у ХХ ст
299
()
Вплив фізико-географічних умов на розміщення лісів України
300
()
Лісова рослинність України
301
()
Лісові ресурси та їх використання
302
()
Роль лісу в підтриманні екологічної рівноваги природного середовища
303
()
Основні напрями підвищення ефективності використання лісових ресурсів
304
()
Комплексне лісогосподарське районування України
305
()
Лісова біогеоценологія - складова частина лісознавства
306
()
Формування ґрунтового покриву Ґрунтовий профіль
307
()
Закономірності розподілу грунтів
308
()
Зв’язок ґрунтоутворюючих процесів та потоку речовин і енергії в біосфері
309
()
Перетворення хімічних елементів в процесах утворення грунту
310
()
Перетворення опаду та утворення гумусу
311
()
Структура грунту
312
()
Фізичні властивості грунту
313
()
Хімічні властивості грунту
314
()
Пристосування рослин до вмісту поживних елементів в грунті
315
()
Пристосування рослин до засолених грунтів
316
()
Пристосування рослин до заболочених грунтів
317
()
Пристосування рослин до піщаних та кам’янистих грунтів
318
()
Вимоги сільськогосподарських культур до грунтів
319
()
Ерозія грунтів та заходи боротьби з нею
320
()
Охорона грунтів
321
()
Основи вчення про родючість грунтів
322
()
Застосування добрив
323
()
Фізіологічні основи використання мінеральних добрив
324
()
Елементи мінерального живлення як можливе джерело забруднення навколишнього середовища
325
()
Класифікація грунтів
326
()
Грунти України
327
()
Історія вивчення ґрунтових организмів
328
()
її екологічне значення
329
()
Характеристика основних груп ґрунтових организмів
330
()
Грунтові тварини
331
()
Грунтові гриби
332
()
Лишайники
333
()
Прокаріоти
334
()
Віруси і фагі
335
()
Коротка історія розвитку лукознавства як науки
336
()
Біологічні і екологічні особливості кормових рослин
337
()
Характеристика основних рослин сіножатей і пасовиськ
338
()
Основні типи природних сіножатей і пасовиськ
339
()
Видовий склад агрофітоценозів
340
()
Структура агрофітоценозу
341
()
Місцеіснування агрофітоценозу
342
()
Взаємовідношення між компонентами агрофітоценозу
343
()
Динаміка агрофітоценозів
344
()
Коротка історія ботанічних садів
345
()
Ботанічні сади країн СНД
346
()
Історія виникнення гербарію
347
()
Гербарії світу Сучасні тенденції роботи та їх розвиток
348
()
Гербарії України
349
()
Основні етапи створення гербарію
350
()
Зберігання гербарних колекцій
351
()
Користування гербарієм
352
()
Збирання і гербаризація водоростей
353
()
лишайників
354
()
мохоподібних
355
()
Значення гербарію
356
()
національні і державні парки
357
()
пам’ятники природи
358
()
урочища України
359
()
заказники
360
()
Державні заповідники – найвища форма охорони природи
361
()
Природні заповідники
362
()
Біосферні заповідники
363
()
Державні заказники
364
()
Ландшафні державні заказники
365
()
Лісові державні заказники
366
()
Ботанічні державні заказники
367
()
Гідрологічні державні заказники
368
()
Геологічні державні заказники
369
()
Державні природні національні парки
370
()
Державні дендрологічні парки
371
()
Державні парки – пам’ятки садово-паркового мистецтва
372
()
Державні заповідні урочища
373
()
Державні пам’ятники природи
374
()
Гідрологічні пам’ятники природи
375
()
Геологічні пам’ятники природи
376
()
Історія вивчення лісового болотознавства
377
()
Історія вивчення болотознавства
378
()
Основні поняття у болотознавстві
379
()
Утворення і розвиток боліт
380
()
Флора боліт
381
()
Типи рослинності боліт
382
()
Види торфу
383
()
Торф’яні поклади
384
()
Типологія боліт
385
()
Географія боліт
386
()
Загальна характеристика боліт України
387
()
Рослинний покрив боліт України
388
()
Болотні біогеоценози
389
()
Осушіння боліт та їх екологічні наслідки
390
()
Методи дослідження боліт
391
()
Освоєння і використання боліт
392
()
Антропогенні зміни рослинності і охорона боліт
393
()
У джерел зоологічних знань
394
()
Зоологія в античному світі
395
()
Зоологія середньовіччя
396
()
Систематика
397
()
Зоогеографія
398
()
Протистологія
399
()
Паразитологія
400
()
Малакологія
401
()
Карцинологія
402
()
Арахнологія
403
()
Ентомологія
404
()
Іхтіологія
405
()
Бтрахогерпетологія
406
()
Орнітологія
407
()
Мамаліологія
408
()
Палеозоологія
409
()
Палеоентомологія
410
()
Палеоботаніка
411
()
Фізіологія тварин
412
()
Етологія
413
()
Екологія тварин
414
()
Екологія комах
415
()
Морська біогеографія
416
()
Гідробіологія
417
()
Ембріологія тварин
418
()
Морфологія тварин
419
()
Порівняльна анатомія тварин
420
()
Еволюційна гістологія
421
()
Зберігання тварин і рослин у викопному стані
422
()
Збір і методи обробки викопних залишків
423
()
Принципи і напрямки морфологічних досліджень
424
()
Принципи і напрямки палеоекологічних
425
()
палеоіхнологічнихі тафономічних досліджень
426
()
Систематика і філогенія
427
()
Принципи і напрямки палеобіогеографічних досліджень
428
()
Середовище існування і образ життя організмів
429
()
Біотичні події
430
()
Загальні закономірності еволюції органічного світу
431
()
Геохронологічні (стратиграфічні) підрозділи загальної шкали
432
()
Геологічна історія хребетних
433
()
Історичний розвиток тваринного і рослинного світу
434
()
Теоретичне і практичнее значення палеонтологічних досліджень
435
()
Організм як цілісна система
436
()
Клітини
437
()
Органи
438
()
системи і апарати органів
439
()
Різноманітність клітин
440
()
Фізико-хімічні властивості протоплазми
441
()
Цитоплазма і органели клітини
442
()
Біологічні мембрани
443
()
Транспорт через мембрану
444
()
Ендоцитоз і екзоцитоз
445
()
Органели
446
()
Міжклітинні контакти
447
()
Клітинне ядро
448
()
Міжклітинна речовина
449
()
Епітеліальні тканини
450
()
Види епітелію
451
()
Залози
452
()
Шкіра та її похідні
453
()
Епідерміс
454
()
Дерміс
455
()
Похідні шкіри
456
()
Сполучні (опорно-трофічні) тканини
457
()
Лизенхіма
458
()
Кров
459
()
лімфа
460
()
тканева рідина
461
()
Пігменти крові
462
()
Фізико-хімічні властивості крові
463
()
Склад лімфи
464
()
Склад плазми крові
465
()
Формені елементи крові
466
()
Еритроцити
467
()
Групи крові
468
()
Групи крові у тварин
469
()
Лейкоцити
470
()
Імунітет
471
()
Запобіжне щеплення
472
()
Механізми реакції антиген-антитіло
473
()
Трамбоціти
474
()
Згортання крові
475
()
Протигортальна система крові
476
()
Кровотворення і його регуляція
477
()
Кровоносна система
478
()
Еволюція кровоносної системи
479
()
Кровообіг
480
()
Будова і функція серця
481
()
Робота серця
482
()
Судинна система і кровотворні органи
483
()
Кровоносні судини
484
()
Капіляри
485
()
Артерії
486
()
Вени
487
()
Рух крові по судинах
488
()
Нервова і гуморальна регуляція діяльності серця і судин
489
()
Попередження серцево-судинних хвороб
490
()
Лімфатична система
491
()
Кровотворні органи
492
()
Лімфоепітеліальні органи
493
()
Лімфатичні вузли
494
()
Селезінка
495
()
Кістковий мозок
496
()
Сполучна тканина
497
()
Ендотелій
498
()
Ретикулярна тканина
499
()
Власне сполучна тканина
500
()
Пухка несформована сполучна тканина

Страницы:   1 2