відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Цивільне законодавство України

  • "цивільним законодавством України регулюється особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. Учасниками цивільних відносин є фізичні особи та юридичні особи. Учасниками цивільних відносин є: держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права. Загальними началами цивільного законодавства є: • недопустимість довільного втручання у сферу особистого життя людини; • недопустимість позбавлення права власності, крім випадків, установлених Конституцією України і законом; • свобода договору; • свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом; • судовий захист цивільного права й інтересу; • справедливість, добросовісність і розумність. Основу цивільного законодавства України становить Конституція України. Основним актом цивільного законодавства України є Цивільний кодекс Укра їни. Цивільні відносини можуть регулюватися актами Президента України у випадках, встановлених Конституцією України. Актами цивільного законодавства є також постанови Кабінету міністрів України. Цивільні відносини регулюються однаково на всій території Україні. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків є: • договори та інші угоди; • створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної власності; • нанесення майнового (матеріального) і морального збитку (шкоди) іншій особі; • інші юридичні факти"


Супермножина:

Споріднені вершини: