відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

венчурна

  • "діяльність із комерційної реалізації інновацій, здійснювана венчурними інноваційними компаніями і фондами. До венчурної діяльності відносяться: • науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи, спрямовані на створення нової або вдосконаленої продукції, нового або вдоскона- леного технологічного процесу, призначені для практичного використання; • проведення маркетингових, патентно-ліцензійних, інформаційно-аналі-ичних досліджень; • технологічне переоснащення та підготовка виробництва; • створення пілотних зразків інноваційної продукції перед її виходом на ринок; • здійснення випробувань нових процесів, технологій, продуктів або виробів; • діяльність новостворених інноваційних підприємств, що не мають трива-ої ринкової історії; • діяльність підприємств, установ і організацій, що мають готову інноваційну продукцію та перебувають на поточній стадії її комерційної реалізації; • діяльність інноваційних підприємств, яким необхідні додаткові вкладання ля фінансування своєї діяльності (розширення обсягів виробництва і збуту, проведення додаткових маркетингових досліджень, збільшення статутного капіталу або обігових коштів); • створення і розвиток інфраструктури венчурної діяльності, у тому числі інноваційних центрів, технопарків, наукових парків, інноваційних бізнес- інкубаторів тощо; • підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів для венчурної діяльності; • забезпечення правової охорони, передача та придбання прав на об'єкти інтелектуальної власності, конфіденційну науково-технічну чи комерційну інформацію; • організація фінансування вищезазначених видів діяльності; • інші види робіт, необхідні для здійснення венчурної діяльності, які не суперечать законодавству України;"


Супермножина:

Споріднені вершини: