відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

авторський

  • "цивільно-правова угода, відповідно до якої одна сторона (автор) на платній чи безоплатній основі надає іншій стороні (користувачеві) певні майнові права на авторський твір. За своєю природою авторський договір може бути реальною угодою (стосовно передачі вже існуючого твору) чи консенсуальною, тобто щодо створення за замовленням і за кошти певної особи конкретного твору (або іншої інтелектуальної продукції). Авторський договір укладається автором (його спадкоємцем або правонаступником), як правило, у письмовій формі. Договірна форма використання твору забезпечує реалізацію й охорону як особистих, так і майнових прав автора. Права, що передаються за авторським договором, вважаються невинятковими, якщо в договорі прямо не передбачено інше. Авторські договори належать до тих, у яких заміна ви конавця-автора не допускається ні за яких обставин. Одним із основних обов'язків замовника-користувача є виплата обумовленої договором винагороди. Розмір винагороди, порядок обчислення та строки виплати визначаються сторонами в авторському договорі. (Див. також Винагорода [за авторським договором]). • Права, що передаються за авторським договором — майнові права можуть передаватися за авторським договором. Усі права на використання твору,прямо не передані за авторським договором, вважаються непереданими. Предметом авторського договору не можуть бути права на використання твору, невідомі на момент укладення договору. • Авторський договір повинен передбачати: - способи використання твору; термін і територію, на які передається право; - розмір винагороди та порядок його визначення за кожний спосіб використання твору, порядок і терміни її виплати; - інші умови, які сторони вважатимуть істотними. Умови авторського договору, що обмежують автора у створенні в майбутньому творів на певну тему або в певній галузі, недійсні. У разі передачі повноваження за авторським договором автору повинна бути забезпечена можливість отримати майнову вигоду від використання створеного ним твору. Класифікацію існуючих авторських договорів здійснюють за різними критеріями: • залежно від виду творів, із приводу яких укладають договори, можна виокремити авторські договори на створення та використання літературних, музичних, аудіовізуальних, архітектурних та інших творів; • залежно від предмета авторського договору (йдеться про готові твори чи про твори, які необхідно створити) розрізняють авторські договори замовлення й авторські договори на готовий твір; • залежно від того, чи стає придбавач авторських прав єдиним їх володільцем, авторські договори поділяють на договори про передачу виключних і невиключних прав; • залежно від способу використання твору авторські договори поділяють на: постановчі, сценарні, договори про депонування рукопису, договори художнього замовлення тощо; "

Споріднені вершини: