відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

технічні властивості

  • "загальний результат винаходу (корисної моделі) виражається в нових технічних властивостях його об'єкта. Нові технічні властивості є наслідком зміни взаємодії: • між об'єктом винаходу (корисної моделі) чи його (її) елементами і навколишнім середовищем або оператором; • між елементами об'єкта винаходу (корисної моделі); • між об'єктами винаходу (корисної моделі) або його (її) елементами та іншими об'єктами, у тому числі об'єктами впливу (об'єктами обробки, вимірювання, контролю, управління, регулювання, діагностики, лікування тощо); • між об'єктами, що впливають на об'єкт винаходу (корисної моделі) при його (її) роботі, виготовленні, ремонті, обслуговуванні, транспортуванні тощо. Вищезазначена зміна взаємодії обумовлена новою сукупністю ознак винаходу (корисної моделі) і свідчить про його (її) технічний характер. Іншими словами, якщо технічний результат є наслідком вищенаведеної зміни взаємодії, результат рішення можна вважати технічним. Чітке визнання технічного результату і технічних властивостей у нормативно-правових актах відсутнє, що ускладнює проведення межі поділу між обома видами властивостей, тому доцільно навести деякі практичні критерії для розмежування технічних і споживчих властивостей. По-перше, технічні властивості знаходять конкретне вираження в конкретних термінах. По-друге, порівняно просто простежується причинно-наслідковий зв'язок між ними й ознаками винаходу (корисної моделі). Такі властивості, що часто наводяться в заявках, зокрема підвищення ефективності об'єкта, розширення його функціональних можливостей, не можуть бути визнані технічними через їх неконкретність. Технічними є властивості, що характеризують: • взаємодію між об'єктом винаходу (корисної моделі) в цілому й оператором, керування об'єктом, контроль за об'єктом, наприклад, зменшення числа операцій, контрольованих оператором, зменшення зусиль оператора тощо; • вплив об'єкта винаходу (корисної моделі) на його (її) оточення і середовище, наприклад, зниження викиду шкідливих речовин у навколишнє середовище, зниження теплового або іншого випромінювання тощо; • вплив об'єкта винаходу (корисної моделі) на якість продукту, наприклад, збільшення чистоти поверхні виробу, міцності тощо. Не є технічними такі властивості, як: • підвищення продуктивності об'єкта або зниження трудомісткості (замість них варто вказувати властивості, завдяки яким відбувається таке підвищення або зниження, наприклад, вилучення певних операцій або об'єднання деяких операцій в одну, скорочення часу проведення якоїсь операції тощо); • зниження енергоємності, матеріалоємності (замість них вказати властивості, що є причиною такого зниження, наприклад, зменшення маси рухомих елементів, тертя між ними, робочого навантаження, зусиль, зниження витрат енергії або матеріалу на виконання якоїсь операції тощо); • зменшення габаритів об'єкта (замість цього слід зазначити властивості, що зумовлюють таке зменшення, наприклад, вилучення якогось елемента або елементів, зменшення розмірів якогось елемента тощо); • спрощення конструкції і/або технології виготовлення об'єкта винаходу бо корисної моделі (потрібно вказати властивості, що є причиною такого спрощення, наприклад, вилучення якогось елемента, спрощення форми якогось елемента, спрощення зв'язку між елементами тощо); • підвищення надійності об'єкта винаходу або корисної моделі (необхідно зазначити властивості, що призводять до такого підвищення, наприклад, скорочення числа елементів і/або зв'язків між ними, збільшення міцності якогось елемента або елементів і/або зв'язків між ними, зниження тертя між елементами тощо); • підвищення екологічності об'єкта винаходу або корисної моделі (потрібно зазначити властивості, завдяки яким сталося таке підвищення, наприклад, зниження або припинення утворення або викиду до атмосфери певних шкідливих речовин, виключення необхідності використання певних шкідливих речовин тощо); • поліпшення умов експлуатації об'єкта винаходу або корисної моделі (варто вказати, які саме властивості є причиною такого поліпшення, наприклад, зменшення числа операцій, що виконує оператор, зниження фізичних навантажень на оператора, зниження рівня шуму тощо "


Супермножина:

Споріднені вершини: