відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

нематеріального активу

  • "залежно від галузі виробництва вартість нематеріальних активів діяльного підприємства може сягати значень 30—50% від вартості основних фондів. Придбання (створення) нематеріальних активів зараховується на баланс підприємства (приймається на облік, оприбутковується) за первинною вартістю. Первинна вартість придбаного нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання (крім отриманих торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням і доведенням до стану, в якому він придатний для використання за призначенням. • Первинна вартість нематеріального активу, придбаного в результаті обміну на подібний об'єкт — дорівнює залишковій вартості переданого нематеріального активу. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його справедливу вартість, то первинною вартістю нематеріального активу, отриманого в обмін на подібний об'єкт, є його справедлива вартість із включенням різниці до фінансових результатів (витрат) звітного періоду. • Первинна вартість нематеріального активу, придбаного в обмін (або частковий обмін) на неподібний об'єкт — дорівнює справедливій вартості переданого нематеріального активу, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) підчас обміну. • Первинна вартість безоплатно отриманих нематеріальних активів — є їх справедлива вартість на дату отримання. • Первинна вартість нематеріальних активів, що внесені до статутного капіталу підприємства — визначається погоджено замовниками (учасниками) підприємства, що підтверджується засновницькими документами, з урахуванням справедливої вартості. • Первинна вартість окремого об'єкта нематеріальних активів, сплачених загальною сумою — визначається шляхом розподілу сплаченої суми пропорційно до справедливої вартості кожного з придбаних об'єктів. • Первинна вартість нематеріального активу, створеного підприємством — включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням цього нематеріального активу та приведенням його до стану придатності для використання за призначенням (оплата реєстрації юридичного права, амортизація патентів, ліцензій тощо). Первинна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних із удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та строку використання, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод. Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в придатному для використання стані та одержання первинно визначеного розміру майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду. Див. також Переоцінка нематеріальних активів;"


Супермножина:

Споріднені вершини: