відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Виявлення відомостей. що складають комерційну таємницю

  • "суть задачі формування методики виділення цінних відомостей полягає в пошуку логіки дій та ознак, які характеризують комерційну таємницю. Перший етап. Здійснюють послідовно такі дії: • виключаються з розгляду загальновідомі або широко застосовувані іншими підприємствами відомості, а також інформація, яка не охороняється як комерційна таємниця. Докладніше див. Об'єкти, яким не надається правова охорона [як комерційна таємниця]; • сектор інформації, що залишився, поділяють на два види відомостей: - НДЦКР, технологія, управління; - ділова (комерційно-фінансова) інформація. Частково перший вид інформації, враховуючи вигоду і доцільність, можна захищати за допомогою патентів та авторського права. Після послідовного виконання згаданих дій предметом аналізу й оцінки залишається частина незахищених за допомогою патентів та авторського права відомостей, а також комерційно-фінансові дані. Інформація підприємства, що пропонується на ринку як самостійний товар (докладніше див. Інформація (різновиди) [в якості товару]) щільно пов'язана з процесом виробництва товарів (послуг) і виходить із практики конкурентної боротьби. У цьому випадку таємниця (ступінь захищеності) на стадіях розробки, купівлі-продажу є складовою інформаційного товару. Адже ніхто не купуватиме широко відомі (розголошені) відомості, навіть якщо вони становлять певну цінність, оскільки ця інформація не дозволить покупцеві отримати будь-які переваги в економічному суперництві. Другий етап. Здійснюється аналіз та оцінка сфер і циклів виробництва товарів. Основні структурні елементи сфер та циклів виробництва товарів (послуг) входять до петлі якості, що може складати комерційну таємницю. • Маркетингові дослідження. Дають змогу виявити запити споживача, сформулювати початкові вимоги до нової продукції, а також визначити потребу в принципово новій продукції. Результати досліджень ринку і намічені на їх основі заходи є інформаційною базою для ведення ефективної виробничо-комерційної діяльності і через це можуть бути віднесені до комерційної таємниці підприємства. Результати маркетингових досліджень мають велике значення і на стадії проектування і розробки. Це обумовлено тим, що рівень затрат на експлуатацію — один із основних показників конкурентоспроможності товару — більш ніж на 80% визначається характеристиками, що закладаються на стадії розробки. На стадії проектування і виготовлення дослідного зразка конструктор може вплинути лише на 15% загальних витрат, а коли виріб передається в серійне виробництво, ці можливості зменшуються до 5%. Важливим елементом маркетингової діяльності підприємства є реінжиніринг. Див. також Маркетинг. • Матеріально-технічне постачання — найважливіший елемент процессу виробництва товарів. Найбільш цінною інформацією, що вимагає захисту, є відомості, використання яких може призвести до виникнення вузьких місць у постачанні. Результатом розголошення комерційної таємниці в цій сфері діяльності може стати: - підвищення цін на сировину; - комплектувальне устаткування; - зрив постачань; - розірвання контракту; - зниження рівня співробітництва підприємства з постачальниками тощо. • Виробництво. Розглядаючи цикл виробництва з позиції охорони комерційної таємниці, необхідно враховувати, що більшості підприємств вдається досягти динамічного зростання і фінансово-комерційного успіху за рахунок невеликих поступових удосконалень. Як вважають фахівці, це найреалістичніший шлях. Більшість новинок є вдосконаленими варіантами раніше існуючих виробів. І лише одна-дві зі ста виявляються чимось принципово новим. Із урахуванням цих особливостей ринку до комерційної таємниці повинна належати й інформація про вдосконалення виробів, що випускаються, включаючи технологію та інші аспекти (а не лише значні інновації). Зусилля підприємств спрямовуються на підвищення ціннісної значущості власних товарів в очах клієнта і на поглиблення різниці між своїми товарами і товарами конкурентів. Цього можна досягти різними шляхами: зробити товар меншим за розміром, легшим за масою, швидкохіднішим, потужнішим, дешевшим тощо, підсиливши існуючі властивості. • Управління. Аби не програвати в конкурентній боротьбі, підприємства постійно вдосконалюють управління, організовують виробництво або надання послуг із нижчими витратами і вищої якості. Для цього здійснюється автоматизація виробництва, спрощуються структури управління, реалізуються програми з активного залучення працівників до управління, узгоджується розмір оплати з ефективністю праці тощо. Необхідність у вдосконаленні управління обумовлена також зменшенням тривалості життєвого циклу товару, збільшенням номенклатури, зниженням обсягів, ускладненням технологічних процесів. Інвестиції в підвищеннкваліфікації та вдосконалення організаційно-управлінської складової дають значно більший економічний ефект, ніж просто інвестиції в автоматизацію основного виробництва. Оцінка ролі управлінської інформації в конкурентній боротьбі, в отриманні переваг над економічними суперниками дає змогу також включити низку відомостей у цій сфері діяльності підприємства до переліку даних, що становлять комерційну таємницю. • Випробування товару ринком. Відчутні економічні збитки може нанести розголошення комерційної таємниці на етапі випробування розробленого товару ринком. Головне в процесі ринкових випробувань — оцінити привабливість товару для споживачів. У процесі випробувань здійснюють такі заходи з захисту продукції, які б суттєвим чином ускладнили вживання конкурентами відповідних контрзаходів. Зазвичай, на цьому етапі здійснюють заходи з охорони торговельної марки, фірмового найменування компанії, яка проводить випробування, інформації щодо результатів випробувань, часу виведення продукту в серійне виробництво тощо. • Упаковка. Вона виконує функцію захисту товару від пошкодження. Ефективна конструкція упаковки забезпечує умови для кращого використання транспорту, застосування навантажувально-розвантажувальних механізмів, доставки товару в непошкодженому вигляді на значні відстані, що сприяє освоєнню нових ринків. Упаковка повинна привертати увагу покупця і спонукати його придбати цей товар. За своєю суттю, упаковка є самостійним товаром. Тому до комерційної таємниці можуть належати відомості, що описують характеристики упаковок, які розробляються, технологію їх виготовлення, економічні показники їх виробництва і використання. • Недоліки обігу. Як один із методів оцінки ефективності збуту використовується прийом зіставлення з аналогічними витратами конкурентів. При цьому виявляються необгрунтовані витрати, збитки у сфері просування товару до покупця, перевіряється рентабельність систем збуту. Таке зіставлення робить видимими надмірні витрати на реалізацію, створює інформаційні передумови для вироблення заходів для підвищення конкурентоспроможності даного виду товару. Ці відомості, безумовно, створюють певні переваги в економічному суперництві й багатьма підприємствами вважаються комерційною таємницею. • Реклама. Для утримання або завоювання позицій на ринку підприємства активно використовують рекламу. При цьому можуть демонструватися промислові зразки, певним чином доводиться інформація про новітні технології тощо. Перевіреним методом реклами, що забезпечує захист комерційної таємниці, є так званий метод чорного ящика. При цьому описується проблема, показуються досягнуті результати, отримані переваги, але як саме це досягається, повідомляється в урізаному вигляді та вкрай обережно. Див. також Відомості, що складають комерційну таємницю; "

Споріднені вершини: