відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

боржник

  • У Законі України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №11, ст. 140): доповнити Закон статтею 19_1 такого змісту: «Стаття 19_1. Обтяження, предметом яких є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку Правочин, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, укладається незалежно від наявності у боржника грошових коштів на відповідному банківському рахунку. Якщо інше не передбачене правочином, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, предметом такого обтяження є всі права стосовно всіх грошових коштів, відповідно, що знаходяться на рахунку (поточному, вкладному (депозитному), кореспондентському, рахунку умовного зберігання (ескроу) або іншому) в будь-який час протягом чинності такого правочину. Правочин, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, може передбачати, що предметом такого обтяження є майнові права боржника на грошові кошти в розмірі, вказаному в такому правочині. В такому разі розмір грошових коштів на відповідному рахунку в будь-який час протягом чинності такого правочину не може бути меншим розміру, вказаному в такому правочині, якщо інше не передбачене таким правочином. Боржник зобов’язаний протягом п’яти днів після вчинення правочину, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, якщо інший строк не передбачений таким правочином, письмово повідомити про вчинення такого правочину банк, в якому відкритий відповідний рахунок. Банк зобов’язаний взяти повідомлення про вчинення правочину на облік не пізніше наступного робочого дня після його отримання. Банк не бере на облік повідомлення про вчинення правочину, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, якщо такі права є предметом попереднього обтяження, згідно з яким наступне обтяження таких прав не допускається, про яке був повідомлений банк, а також у разі наявності публічного обтяження рухомого майна щодо такого рахунка або у випадку зупинення видаткових операцій з такого рахунка в порядку, передбаченому законодавством. Повідомлення, вказане в частині четвертій цієї статті, має містити наступну інформацію: 1) ім’я (найменування) обтяжувача, його місце проживання (місцезнаходження); 2) відомості про рахунок (рахунки), щодо яких створене обтяження, розмір грошових коштів, нижче якого не може бути розмір грошових коштів, що знаходяться на рахунку (якщо такий вказаний у правочині, на підставі якого виникає відповідне обтяження); 3) відомості про виконання майнових прав, які є предметом обтяження, на користь обтяжувача при зверненні стягнення на них, якщо інше не передбачене правочином, на підставі якого виникає відповідне обтяження. Боржник повідомляє банк, а банк бере на облік повідомлення у строки, вказані в частині четвертій цієї статті, в разі внесення змін до правочину, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, що призводить до зміни інформації у повідомленні, раніше направленому банку, а також в разі заміни обтяжувача за таким правочином. Банк не перевіряє правочин, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, правочин, на підставі якого виникає вимога, що забезпечується таким обтяженням, правочин щодо заміни обтяжувача, зміни до них на їх відповідність вимогам законодавства України та (або) права, що до них застосовується.».
  • У Законі України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №11, ст. 140): у статті 23: частину третю доповнити пунктом 4 такого змісту: «4) боржник не повідомив банк про вчинення правочину, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, внесення змін до нього, заміну обтяжувача у строки, що визначаються згідно з частинами четвертою і шостою статті 19_1 цього Закону.».
  • У Законі України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №11, ст. 140): у статті 28: частину другу: після слів «предмет забезпечувального обтяження» доповнити словами «або іншого строку, встановленого за домовленістю обтяжувача та боржника,»; доповнити новою частиною такого змісту: «Строк, встановлений частиною другою цієї статті, не може бути зменшений за домовленістю обтяжувача та боржника, якщо хоча б одним боржником (за забезпеченим обтяженням зобов'язанням, майновим поручителем тощо) за відповідним забезпечувальним обтяженням є фізична особа та (або) забезпечене відповідним обтяженням зобов'язання не пов'язане із здійсненням хоча б одним боржником за таким зобов'язанням підприємницької діяльності, а також не може бути меншим, ніж вказаний у Державному реєстрі строк, встановлений обтяжувачем з вищим пріоритетом та боржником.».
  • У Законі України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №11, ст. 140): частину першу статті 32 доповнити новим реченням такого змісту: «При звернені стягнення на право грошової вимоги в порядку, передбаченому цією статтею, вимоги статті 28 цього Закону щодо обов’язку боржника передати предмет обтяження у володіння обтяжувачу не застосовуються.».
  • У Законі України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №11, ст. 140): статтю 33 викласти у такій редакції: «Стаття 33. Додаткові способи звернення стягнення за забезпечувальними обтяженнями, предметом яких є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, або цінні папери. При зверненні стягнення відповідно до цієї статті на предмет забезпечувального обтяження, яким є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, боргові цінні папери, строк платежу за якими настав або які підлягають сплаті на вимогу, вимоги статті 27 цього Закону, а також статті 28 цього Закону щодо обов’язку боржника передати предмет обтяження у володіння обтяжувачу, не застосовуються, крім випадків, вказаних у частині четвертій цієї статті. Обтяжувач, який звертає стягнення на такий предмет обтяження, зобов'язаний надіслати повідомлення про це боржнику та іншим обтяжувачам, на користь яких встановлено зареєстроване обтяження відповідного рухомого майна. У разі якщо предметом забезпечувального обтяження є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на поточному або кореспондентському банківському рахунку, задоволення забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача може здійснюватись шляхом договірного списання грошової суми, достатньої для повного задоволення такої вимоги, з відповідного рахунка боржника за платіжною вимогою обтяжувача. У разі якщо предметом забезпечувального обтяження є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на вкладному (депозитному) банківському рахунку, відкритому у зв’язку з договором банківського вкладу на умовах видачі вкладу на першу вимогу, обтяжувач вправі вимагати від банку видачі вкладу в повному обсязі або (якщо це можливо згідно з умовами договору банківського вкладу) частини вкладу в розмірі, достатньому для задоволення забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача. Якщо обтяжувач вимагає видачі вкладу в повному обсязі та розмір грошових коштів, що знаходяться на відповідному вкладному (депозитному) банківському рахунку, перевищує розмір забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача, банк зобов’язаний перерахувати залишок коштів на рахунок, вказаний в договорі банківського вкладу, або інший рахунок, вказаний боржником. У разі якщо предметом забезпечувального обтяження є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на вкладному (депозитному) банківському рахунку, відкритому у зв’язку з договором банківського вкладу на умовах його повернення зі спливом встановленого договором строку або на інших умовах його повернення, крім видачі вкладу на першу вимогу, або на рахунку умовного зберігання (ескроу) звернення стягнення на предмет обтяження здійснюється в порядку, передбаченому статтями 27-32 цього Закону, якщо інше не передбачене договором банківського вкладу або договором рахунка умовного зберігання (ескроу), відповідно. Банк перераховує грошові кошти на рахунок обтяжувача або інший вказаний ним рахунок. Якщо на момент звернення стягнення грошові кошти, які є предметом забезпечувального обтяження, знаходяться у володінні обтяжувача, або предметом забезпечувального обтяження є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку та супроводжуються переказом обтяжувачу грошових коштів у відповідному розмірі, і сума таких грошових коштів перевищує розмір забезпеченої обтяженням вимоги, обтяжувач зобов'язаний повернути надлишок боржнику. У разі якщо предметом забезпечувального обтяження є боргові цінні папери, які знаходяться у правомірному володінні обтяжувача і строк платежу за якими настав або платіж за якими проводиться на вимогу держателя, обтяжувач може задовольнити забезпечену обтяженням вимогу шляхом пред'явлення відповідного цінного паперу до оплати. Якщо сума, отримана від оплати боргового цінного паперу, перевищує розмір забезпеченої обтяженням вимоги, обтяжувач зобов'язаний повернути надлишок боржнику. У разі якщо предметом забезпечувального обтяження є пайові цінні папери, боргові цінні папери, строк платежу за якими не настав, та (або) похідні цінні папери бездокументарної форми існування (права на них та прав за ними), задоволення забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача здійснюється шляхом списання цінних паперів (прав на цінні папери та прав за цінними паперами) з рахунка у цінних паперах боржника та зарахування цих цінних паперів (прав на цінні папери та прав за цінними паперами) на рахунок у цінних паперах обтяжувача, та (або) шляхом переказу цінних паперів (прав на цінні папери та прав за цінними паперами) з рахунка у цінних паперах боржника на рахунок у цінних паперах обтяжувача в кількості, достатній для повного задоволення вимоги обтяжувача, на підставі вимоги обтяжувача, та (або) шляхом проведення інших аналогічних операцій відповідно до законодавства про депозитарну систему України. Для задоволення забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача шляхом проведення вказаних операцій сторони повинні встановити таку можливість та погодити порядок визначення вартості цінних паперів (прав на цінні папери та прав за цінними паперами) з цією метою у правочині, на підставі якого виникає обтяження. Обтяжувач, який звертає стягнення на такий предмет обтяження, зобов'язаний надіслати повідомлення про це боржнику та іншим обтяжувачам, на користь яких встановлено зареєстроване обтяження відповідного рухомого майна.».
  • У Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №31, ст. 268): доповнити Закон статтею 5_4 такого змісту: «Стаття 5_4. Момент прийняття рішення про неплатоспроможність сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу 1. Моментом прийняття рішення про неплатоспроможність сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу є дата і час прийняття господарським судом, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, або Національним банком України одного з таких рішень: 1) про порушення провадження у справі про банкрутство сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу; 2) про запровадження тимчасової адміністрації в стороні договору щодо цінних паперів або стороні деривативу, призначення тимчасового адміністратора сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу або відсторонення керівництва сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу та призначення тимчасової адміністрації; 3) про відкликання (анулювання) ліцензії та ліквідацію сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу; 4) про введення мораторію на задоволення вимог кредиторів сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу, крім введення мораторію протягом процедури санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство.».


Супермножина:
Споріднені вершини: