відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

  • У Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №31, ст. 268): статтю 2 викласти в такій редакції: «Стаття 2. Регульовані ринки 1. Регульовані ринки – ринки капіталу, регульований грошовий ринок та регульований товарний ринок. Ринки капіталу - фондовий ринок та ринок деривативів. Фондовий ринок (ринок цінних паперів) - сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів. Ринок деривативів - сукупність учасників ринку деривативів та правовідносин між ними, що виникають під час укладення та виконання деривативів, а також правочинів щодо них. 2. Учасники фондового ринку - емітенти або особи, що видали неемісійні цінні папери, інвестори в цінні папери, інституційні інвестори, професійні учасники ринків капіталу та регульованих ринків, об'єднання професійних учасників ринків капіталу, у тому числі саморегулівні організації професійних учасників ринків капіталу. Учасники ринку деривативів - інвестори у фінансові інструменти, професійні учасники ринків капіталу та регульованих ринків, об'єднання професійних учасників ринків капіталу, у тому числі саморегулівні організації професійних учасників ринків капіталу. Емітент - юридична особа, у тому числі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Автономна Республіка Крим або міська рада, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади чи міжнародна фінансова організація, які від свого імені розміщують емісійні цінні папери та беруть на себе зобов'язання за ними перед їх власниками. Особа, яка видала неемісійний цінний папір, - фізична або юридична особа, яка від свого імені видає (заповнює) сертифікат неемісійного цінного паперу та бере на себе зобов'язання за таким цінним папером перед його власником. Інвестори в цінні папери - фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства. Інвестори у фінансові інструменти - фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства, або є стороною деривативів. Інституційними інвесторами є інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), інвестиційні фонди, взаємні фонди інвестиційних компаній, недержавні пенсійні фонди, фонди банківського управління, страхові компанії, інші фінансові установи, які здійснюють операції з фінансовими активами в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - також за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів. Кваліфіковані інвестори у фінансові інструменти (далі — кваліфіковані інвестори) — особи, які володіють вміннями, досвідом та знаннями в галузі ринків капіталу, достатніми для прийняття ними інвестиційних рішень щодо вчинення правочинів щодо фінансових інструментів. Кваліфікованими інвесторами є особи, визначені у статті 2_1 цього Закону. Особливості інвестування інституційними інвесторами визначаються законом. Об'єднання професійних учасників ринків капіталу - неприбуткове об'єднання професійних учасників ринків капіталу, які провадять професійну діяльність на ринках капіталу, а саме: з торгівлі цінними паперами та укладення деривативів і правочинів щодо них, депозитарної діяльності та управління активами інституційних інвесторів. Саморегулівна організація професійних учасників ринків капіталу - неприбуткове об'єднання учасників ринків капіталу, що провадять професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі цінними паперами та укладення деривативів і правочинів щодо них, управління активами інституційних інвесторів, депозитарну діяльність, крім Центрального депозитарію цінних паперів, утворене відповідно до критеріїв та вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Професійні учасники ринків капіталу та регульованих ринків - юридичні особи, утворені в організаційно-правовій формі акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю, які провадять на ринках капіталу та регульованих ринках професійну діяльність, види якої визначені законами України. 3. Якщо інше не встановлено законом або одна із сторін договору не вимагає іншого, правочини щодо фінансових інструментів, які вчиняються поза регульованим ринком, не потребують нотаріального посвідчення.».
  • У Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №31, ст. 268): доповнити Закон статтею 5_4 такого змісту: «Стаття 5_4. Момент прийняття рішення про неплатоспроможність сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу 1. Моментом прийняття рішення про неплатоспроможність сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу є дата і час прийняття господарським судом, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, або Національним банком України одного з таких рішень: 1) про порушення провадження у справі про банкрутство сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу; 2) про запровадження тимчасової адміністрації в стороні договору щодо цінних паперів або стороні деривативу, призначення тимчасового адміністратора сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу або відсторонення керівництва сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу та призначення тимчасової адміністрації; 3) про відкликання (анулювання) ліцензії та ліквідацію сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу; 4) про введення мораторію на задоволення вимог кредиторів сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу, крім введення мораторію протягом процедури санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство.».

Споріднені вершини: