відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Зміст освіти

  • Випливає з основних її функцій - прилучити молодь до загальнолюдських і національних цінностей;
  • Система наукових знань про природу, суспільство, людське мислення, практичних вмінь і навичок та способів діяльності, досвіду творчої діяльності, світоглядних, моральних, естетичних ідей та відповідної поведінки, якими повинен оволодіти учень в процесі навчання. Фактори, що впливають на З.о.: 1) об’єктивні:  потреба суспільства у розвитку робочої сили; розвиток науки і техніки, що супроводжується появою нових ідей, теорій і докорінними змінами у техніці і технології; 2) суб’єктивні: політика керівних сил суспільства, методологічні позиції вчених;
  • Це система наукових знань, умінь і навичок, оволодіння якими забезпечує всебічний розвиток розумових і фізичних здібностей учнів, формування їх світогляду, моралі і поведінки, підготовку до суспільного життя, до праці;
  • (В системі професійної підготовки) - це обумовлені цілями та потребами суспільства вимоги до системи знань, умінь та навичок, світогляду та громадянських і професійних якостей майбутнього фахівця, що формуються у процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку науки, техніки, технологій та культури. З.о. встановлюється в освітньо-кваліфікаційних характеристиках та інших актах органів управління освітою і змінюється відповідно до рівня розвитку науки, культури, виробництва, суспільства;
  • Це чітко окреслена система знань, умінь та навичок, якою повинен оволодіти учень на протязі всіх років навчання у школі.


Супермножина:

Споріднені вершини: