відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

параметр пластичності


Вплив розміру зерна на твердість і пластичність полікристалічного cBN.
  • Вперше розраховано параметр пластичності кубічного нітриду бору ? = 1–14,3(1–?–2?2)HV/E за системою уявлень Ю.В. Мільмана.
  • Одержані дані з твердості та пружних модулів дають можливість розрахувати параметри пластичності високочистих полікристалів cBN в залежності від структурних факторів (розміру зерна) в рамках підходу [91, 92]. Відповідно до цих уявлень для крихких і малопластичних матеріалів пластичність оцінюється за допомогою параметра пластичності [91, 92], який характеризує частку пластичної деформації в загальній пружнопластичній деформації. Виходячи з цього параметр пластичності розраховувався шляхом знаходження відношення площі обмеженою кривими навантаження і розвантаження до сумарної площі під кривою навантаження і дорівнює 0,25 і 0,342 відповідно для полікристалів cBN(тз) і cBN(гз), що досліджувались в роботі [93]. Відзначимо, що одержані результати за різними способами визначення параметру пластичності добре узгоджуються між собою. Характер зміни параметру пластичності і твердості в залежності від розміру зерен в полікристалічній структурі cBN свідчить про те, що в вивченому діапазоні розмірів зерен 0,25–20 мкм спостерігається значне збільшення твердості для тонкозернистих структур, при цьому одночасно вони помітно втрачають свою здатність до пластичної деформації, становлячись більш жорсткими (рис. 3.19). Параметри пластичності на основі підходу про пружнопластичну деформацію розраховано для широкого класу матеріалів з різними типами міжатомного зв'язку [91, 92, 95]. Вперше розраховано параметр пластичності кубічного нітриду бору за уявленнями Ю.В. Мільмана.


Супермножина:


Споріднені вершини: