відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

висока температура

  • Інфільтрацію металу в діелектричну матрицю за методикою виконують наступним чином [1]. Наприклад, порошок цеоліту (кристали 5–10 мкм) запресовують тиском 0,8–1 ГПа в циліндричні ампули з м'якої сталі, зневоднюють зразок при 300–400 ° С у вакуумі, заливають рідким металом і закривають стальною кришкою. Після цього ампулу піддають дії високої температури і тиску в апараті типу поршень-циліндр.
  • Особлива увага приділена визначенню механізму дії домішок нітриду кремнію з точки зору їх участі у процесах інфільтрації, які завжди супроводжують спікання мікропорошків сBN в умовах високого тиску і температур
  • Експериментальні дослідження при високих тисках і температурах виконані у відділі № 1 технології синтезу та спікання надтвердих матеріалів (лаб. 1/2 фізико-технологічних основ синтезу алмазоподібних матеріалів); більшість структурних досліджень методами електронної мікроскопії – в Інституті проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України д.ф.-м.н.Г.С.Олєйник та к.ф.-м.н.В.Ф. Бритуном.
  • Показана можливість одержання нових матеріалів на основі BN типу діелектрик-провідник та діелектрик-напівпровідник при високих тисках і температурах, навіть в умовах відсутності адгезійної активності між компонентами, що їх складають.
  • Механізм дії добавок ?Si3N4: 1) дисоціація (часткова) Si3N4 > k*Si +2N2 при Т ? 1600 оС; 2) заповнення азотом капілярної пористості компакту; 3) виникнення протитиску газу при високій температурі, що попереджає можливість інфільтрації флюїдів в структуру матеріалу.
  • При більш високих температурах баротермічної дії, навпаки, відбувається падіння тиску в комірці, навіть нижче вихідного рівня, що пов’язано з негативними об’ємними ефектами фазових перетворень в матеріалах контейнеру та його спорядження, більш інтенсивним ущільненням і усадкою при спіканні порошкових матеріалів.
  • Між тим при перших 20–30 циклах навантажень апарату при проведенні експериментів при високій температурі (2000–2500 °С) цілком можливим, як свідчать F-p-криві, є досягнення тисків в КВТ 10–11 ГПа. З одержаних результатів (п. 3.1) видно, що завершення повного фазового перетворення невпорядкованого ПНБ в полікристалічний cBN спостерігається в умовах гранично високих температур, при яких починаються активні дифузійні процеси.
  • При Т > 2250 °С запускаються термічно активізовні процеси відновлення і рекристаллизації (відпал дефектів та збиральна рекристалізація). Чистота, відсутність забруднень, в т.ч. активуючих домішок на міжзеренних границях сприяють їх рухливості і росту зерна. Наслідком цих процесів є знеміцнювання матеріалу, в т.ч. падіння твердості, що дійсно неодноразово спостерігалось в експериментах, що присвячені вивченню процесів спікання і твердофазних перетворень BN при високих температурах (рис. 5.1) [4, 114, 115].
  • Несуцільності завжди утворюються в кераміках, структура яких формується при високому тиску і високій температурі з участю процесів первинної рекристалізації [118].
  • Багаторазові експериментальні спостереження і аналіз фізико-хіміної природи та властивостей компонентів композиту приводять до висновку, що основним механізмом дії добавки ?Si3N4 при спіканні КНБ є наступні процеси: 1) дисоціація (часткова) Si3N4 > k*Si +2N2 при Т ? 1600 оС; 2) заповнення азотом капілярної пористості компакту; 3) виникнення протитиску газу при високій температурі, що попереджає можливість інфільтрації флюїдів в структуру матеріалу


Супермножина:


Споріднені вершини: