відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

результати досліджень

  • Деякі результати попередніх досліджень, виконаних у рамках НДР ІНМ НАН України (теми № 0186, 0103, 0106, 0117, 0123 і публікації [3-10]) складають доробок для даної роботи.
  • Серед цих робіт в контексті досліджень даної теми важливі результати робіт [16-18], які розглядались питання інфільтрації алюмінію в капілярно-пористу структуру кубічного нітриду бору під дією високого тиску та вивчались попередні процесів формування цієї структури
  • Подовжню і поперечну швидкості вимірювали для різних орієнтацій хвильового вектора і вектора поляризації ультразвукової хвилі. Визначали їх середні величини, а також максимальний розкид. За результатами досліджень зроблено висновок про відсутність будь-якої анізотропії і ізотропність макроструктур композитів. Аналіз результатів вимірювань проводився на основі розробленої моделі індентування крихких гетерофазних матеріалів у відділі конструкційної кераміки і керметів ІПМ ім. І.М. Францевича НАН України [112, 113].
  • Як свідчать результати досліджень, започаткованих ще в попередній НДР [2], завдяки введенню у шихту 2,5–5 мас. % Si3N4 у високодисперсному стані (1–1,5 мкм) при спіканні мікропорошків сBN (5–10 мкм) отримують композит сBN-Si3N4, експлуатаційні характеристики якого уможливлюють його успішне використання як різального матеріалу, що витримує великі динамічні навантаження [57].
  • Зважаючи на вищезгадані результати попередніх досліджень можна прийти до висновку, що при спіканні КНБ з домішками Si3N4 має місце часткове розкладання сполуки і інфільтрація газової складової (тобто інфільтрація з внутрішніх джерел – локалізовані включення Si3N4 в компакті cBN) з розповсюдженням азоту по всім несуцільностям зразка, включаючи недосконалі високодефектні границі, яке відбувається як ламінарною течією, так і ефузійно в залежності від діаметрів каналів та ширини шпаруватої порожнечі по відношенню до довжини вільного пробігу молекул N2.
  • Перед описом результатів дослідження методом ПЕМ структури міжфазних границь сBN-Si3N4 наведемо одержані в даній НДР результати досліджень по спіканню і властивостям Si3N4, що доповнюють вищезгадану інформацію загального плану про нітрид кремнію.


Споріднені вершини: