відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

спікання мікропорошків


Залежності твердості полікристалів cBN від температури їх одержання
  • Особлива увага приділена визначенню механізму дії домішок нітриду кремнію з точки зору їх участі у процесах інфільтрації, які завжди супроводжують спікання мікропорошків сBN в умовах високого тиску і температур.
  • Це також систематичні дослідження науковців ІНМ (чл.кор. НАН України О.О. Шульженка, д.т.н. М.П. Беженара, к.т.н. С.А. Божко та ін.) з одержання композитів на основі КНБ для використання в якості інструментальних та конструкційних, в яких детально вивчались процеси спікання мікропорошків кубічного нітриду бору з участю металевих розплавів, зокрема алюмінію, кобальту та ін. [27]. Особлива увага приділена визначенню механізму дії домішок нітриду кремнію з точки зору їх участі у процесах інфільтрації, які завжди супроводжують спікання мікропорошків сBN в умовах високого тиску і температур. На перших етапах виконання робіт, виходячи зі специфіки одержання композитів інфільтрацією розплавів металів та напівпровідників, а також спікання мікропорошків, передбачалась розробка методики проведення експериментів з використанням тороідальних систем АВТ-30 і АВТ-20, а також систем реєстрації електрофізичних параметрів процесу, що свідчать про кінетичні характеристики інфільтрації.
  • Використання отриманих даних значно полегшує постановку термобаричного експерименту на підготовчих етапах збірок КВТ та розрахунках їх конструкцій, а також у технологічній практиці отримання надтвердих полікристалічних і композиційних матеріалів на основі КНБ спіканням мікропорошків в умовах високих тисків і температур.
  • Таким чином, як свідчать експериментальні результати, оптимальними температурами спікання мікропорошків КНБ без активаторів, з точки зору одержання міцної і максимально твердої полікристалічної матриці, є температури поблизу 2200–2300 °С, що відповідають рівноважному тиску cBN-hBN 6,4–6,6 ГПа згідно діаграми [64].
  • В разі спікання мікропорошку КНБ(С)-10/7 (підйом температури до 2000 °С за 5 с з витримкою 45 с і зменшенням температури до нормальної ? за 10 с) також часто спостерігаються випадки інфільтрації флюїдів і їх взаємодія з КНБ (рис.5.3).
  • Як свідчать результати досліджень, започаткованих ще в попередній НДР [2], завдяки введенню у шихту 2,5–5 мас. % Si3N4 у високодисперсному стані (1–1,5 мкм) при спіканні мікропорошків сBN (5–10 мкм) отримують композит сBN-Si3N4, експлуатаційні характеристики якого уможливлюють його успішне використання як різального матеріалу, що витримує великі динамічні навантаження [57].
  • Попередньо одержані результати по стійкості до абразивного зносу зразків при шліфуванні зразків вільним алмазним абразивом (АСМ 125/100; р ? 6,5 Н/см2; t = 16 мин) дозволили оптимізувати температуру процесу спікання композиту (рис. 5.26) і знайти умови при яких формується структура з найкращими показниками зносостійкості.
  • Відзначимо, що одержані дані добре корелюють з результатами по спіканню мікропорошків без активуючих домішок (див. рис. 5.1), що свідчить про те, що невелика кількість добавки інактивного Si3N4 суттєво не впливає на формування структури матриці.


Супермножина:
Споріднені вершини: