відображення
сортування нова вкладка
email:
  Задача ранжування
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Книга 8

 • Відповідність проекту підручника навчальній програмі
   -повнота і вичерпна реалізація в підручнику предметного змісту, визначеного навчальною програмою -- 56
   -відповідність обсягу підручника кількості навчальних годин, відведених на вивчення предмета -- 50
   -логічна послідовність і систематизованість викладу основних змістових питань, дотримання принципів доступності, наочності та ін -- 60
 • Відповідність проекту підручника цілям і завданням освіти
   -реалізація ідей особистісно орієнтованого підходу в проекті підручника -- 88
   -компетентнісна орієнтованість змісту підручника -- 12
   -реалізація діяльнісного підходу в проекті підручника -- 65
 • Cтруктурні компоненти проекту підручника
   -Відповідність тексту та ілюстрацій підручника основним психолого-педагогічним вимогам -- 0,16
   -Повнота реалізації можливостей методичного апарату в забезпеченні організації навчально-пізнавальної діяльності учнів -- 0,623
   -Доцільність і ефективність апарату орієнтування в підручнику -- 0,522
   -Забезпечення виховної, розвивальної та здоров’язбережувальної функцій -- 0,218
   -Відповідність гендерному підходу в освіті -- 0,178
 • Відповідність проекту підручника навчальній програмі 0,479
 • Відповідність проекту підручника цілям і завданням освіти 0,999
 • Cтруктурні компоненти проекту підручника 0,847
 • 0,284
 • 0,327
 • 0,87


Супермножина:

Споріднені вершини: