відображення
сортування нова вкладка
email:
  Задача ранжування
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Книга 7

 • Відповідність проекту підручника навчальній програмі
   -повнота і вичерпна реалізація в підручнику предметного змісту, визначеного навчальною програмою -- 16
   -відповідність обсягу підручника кількості навчальних годин, відведених на вивчення предмета -- 12
   -логічна послідовність і систематизованість викладу основних змістових питань, дотримання принципів доступності, наочності та ін -- 36
 • Відповідність проекту підручника цілям і завданням освіти
   -реалізація ідей особистісно орієнтованого підходу в проекті підручника -- 35
   -компетентнісна орієнтованість змісту підручника -- 61
   -реалізація діяльнісного підходу в проекті підручника -- 68
 • Cтруктурні компоненти проекту підручника
   -Відповідність тексту та ілюстрацій підручника основним психолого-педагогічним вимогам -- 0,465
   -Повнота реалізації можливостей методичного апарату в забезпеченні організації навчально-пізнавальної діяльності учнів -- 0,007
   -Доцільність і ефективність апарату орієнтування в підручнику -- 0,408
   -Забезпечення виховної, розвивальної та здоров’язбережувальної функцій -- 0,482
   -Відповідність гендерному підходу в освіті -- 0,149
 • Відповідність проекту підручника навчальній програмі 0,409
 • Відповідність проекту підручника цілям і завданням освіти 0,684
 • Cтруктурні компоненти проекту підручника 0,059
 • 0,251
 • 0,079
 • 0,95


Супермножина:

Споріднені вершини: