відображення
сортування нова вкладка
email:
  Задача ранжування
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Книга 1

 • Відповідність проекту підручника навчальній програмі
   -повнота і вичерпна реалізація в підручнику предметного змісту, визначеного навчальною програмою -- 65
   -відповідність обсягу підручника кількості навчальних годин, відведених на вивчення предмета -- 50
   -логічна послідовність і систематизованість викладу основних змістових питань, дотримання принципів доступності, наочності та ін -- 27
 • Відповідність проекту підручника цілям і завданням освіти
   -реалізація ідей особистісно орієнтованого підходу в проекті підручника -- 79
   -компетентнісна орієнтованість змісту підручника -- 68
   -реалізація діяльнісного підходу в проекті підручника -- 67
 • Cтруктурні компоненти проекту підручника
   -Відповідність тексту та ілюстрацій підручника основним психолого-педагогічним вимогам -- 0,328
   -Повнота реалізації можливостей методичного апарату в забезпеченні організації навчально-пізнавальної діяльності учнів -- 0,379
   -Доцільність і ефективність апарату орієнтування в підручнику -- 0,081
   -Забезпечення виховної, розвивальної та здоров’язбережувальної функцій -- 0,159
   -Відповідність гендерному підходу в освіті -- 0,617
 • Відповідність проекту підручника навчальній програмі 0,789
 • Відповідність проекту підручника цілям і завданням освіти 0,026
 • Cтруктурні компоненти проекту підручника 0,879
 • 0,576
 • 0,85
 • 0,538


Супермножина:

Споріднені вершини: