відображення
сортування нова вкладка
email:
  Задача ранжування
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Книга 6

 • Відповідність проекту підручника навчальній програмі
   -повнота і вичерпна реалізація в підручнику предметного змісту, визначеного навчальною програмою -- 9
   -відповідність обсягу підручника кількості навчальних годин, відведених на вивчення предмета -- 90
   -логічна послідовність і систематизованість викладу основних змістових питань, дотримання принципів доступності, наочності та ін -- 18
 • Відповідність проекту підручника цілям і завданням освіти
   -реалізація ідей особистісно орієнтованого підходу в проекті підручника -- 37
   -компетентнісна орієнтованість змісту підручника -- 54
   -реалізація діяльнісного підходу в проекті підручника -- 73
 • Cтруктурні компоненти проекту підручника
   -Відповідність тексту та ілюстрацій підручника основним психолого-педагогічним вимогам -- 0,683
   -Повнота реалізації можливостей методичного апарату в забезпеченні організації навчально-пізнавальної діяльності учнів -- 0,388
   -Доцільність і ефективність апарату орієнтування в підручнику -- 0,215
   -Забезпечення виховної, розвивальної та здоров’язбережувальної функцій -- 0,657
   -Відповідність гендерному підходу в освіті -- 0,879
 • Відповідність проекту підручника навчальній програмі 0,874
 • Відповідність проекту підручника цілям і завданням освіти 0,712
 • Cтруктурні компоненти проекту підручника 0,847
 • 0,61
 • 0,762
 • 0,658


Супермножина:

Споріднені вершини: