відображення
сортування нова вкладка
email:
  Задача ранжування
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Книга 4

 • Відповідність проекту підручника навчальній програмі
   -повнота і вичерпна реалізація в підручнику предметного змісту, визначеного навчальною програмою -- 7
   -відповідність обсягу підручника кількості навчальних годин, відведених на вивчення предмета -- 79
   -логічна послідовність і систематизованість викладу основних змістових питань, дотримання принципів доступності, наочності та ін -- 74
 • Відповідність проекту підручника цілям і завданням освіти
   -реалізація ідей особистісно орієнтованого підходу в проекті підручника -- 80
   -компетентнісна орієнтованість змісту підручника -- 15
   -реалізація діяльнісного підходу в проекті підручника -- 43
 • Cтруктурні компоненти проекту підручника
   -Відповідність тексту та ілюстрацій підручника основним психолого-педагогічним вимогам -- 0,921
   -Повнота реалізації можливостей методичного апарату в забезпеченні організації навчально-пізнавальної діяльності учнів -- 0,672
   -Доцільність і ефективність апарату орієнтування в підручнику -- 0,741
   -Забезпечення виховної, розвивальної та здоров’язбережувальної функцій -- 0,269
   -Відповідність гендерному підходу в освіті -- 0,058
 • Відповідність проекту підручника навчальній програмі 0,975
 • Відповідність проекту підручника цілям і завданням освіти 0,14
 • Cтруктурні компоненти проекту підручника 0,664
 • 0,39
 • 0,461
 • 0,424


Супермножина:

Споріднені вершини: