відображення
сортування нова вкладка
email:
  Задача ранжування
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Книга 3

 • Відповідність проекту підручника навчальній програмі
   -повнота і вичерпна реалізація в підручнику предметного змісту, визначеного навчальною програмою -- 7
   -відповідність обсягу підручника кількості навчальних годин, відведених на вивчення предмета -- 79
   -логічна послідовність і систематизованість викладу основних змістових питань, дотримання принципів доступності, наочності та ін -- 39
 • Відповідність проекту підручника цілям і завданням освіти
   -реалізація ідей особистісно орієнтованого підходу в проекті підручника -- 58
   -компетентнісна орієнтованість змісту підручника -- 46
   -реалізація діяльнісного підходу в проекті підручника -- 60
 • Cтруктурні компоненти проекту підручника
   -Відповідність тексту та ілюстрацій підручника основним психолого-педагогічним вимогам -- 0,787
   -Повнота реалізації можливостей методичного апарату в забезпеченні організації навчально-пізнавальної діяльності учнів -- 0,056
   -Доцільність і ефективність апарату орієнтування в підручнику -- 0,054
   -Забезпечення виховної, розвивальної та здоров’язбережувальної функцій -- 0,912
   -Відповідність гендерному підходу в освіті -- 0,406
 • Відповідність проекту підручника навчальній програмі 0,594
 • Відповідність проекту підручника цілям і завданням освіти 0,09
 • Cтруктурні компоненти проекту підручника 0,936
 • 0,02
 • 0,198
 • 0,996


Супермножина:

Споріднені вершини: