відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

створення


Рисунок 4.6 – а) вірогідність створення екситонів з гемінальной пари, розраховано для ZnWO4 (крива 1) і MgWO4 (крива 2)? б) вірогідність створення екситонів, розраховане по довжині термализации для ZnWO4 (крива 1) і для довжини термализації зменшеною в 2 рази (крива 2) і в 10 разів (крива 3).
  • У разі одночасного входження в ґратку гетеровалентних домішок з надмірним і недостатнім зарядом можлива електронейтральність без створення вакансій.
  • У разі висвічування АЛЕ процес передачі енергії до центрів висвічування мається на увазі ефективність створення екситонів з розділених електронів і дірок. (II) На процес утворення станів, відповідальних за власне випромінювання, не повинно впливати зміна складу твердого розчину. (III) Повинен бути вибраний монофазний твердий розчин. У цій роботі ми досліджували залежність ефективності створення екситона в ZnxMg1-xWO4 від відносної концентрації катіонів, обумовленою величиною х. Моделювання створення екситонів при збудженні ВУФ виконувалися для того, щоб продемонструвати, що спостережувана залежність спектрів збудження люмінесценції від х визначається модифікацією довжини термализации. Було вивчено також вплив ефективності створення екситона на світловий вихід при збудженні рентгенівськими променями.
  • Як було показано в разі ZnWO4, спектри збудження світіння АЛЕ несуть інформацію про ймовірність екситонного створення гемінальних e-h пар, яку можна порівняти з розрахованої величиною p (ћ.) [49]. Це означає, що середня енергія створення однієї електронно-діркової пари вище для MgWO4 в порівнянні з ZnWO4. Цей результат передбачає більш високу ефективність створення екситона з гемінальної електронно-діркової пари в твердому розчині в порівнянні з вихідними сполуками.
  • Для створення детектора з максимальною чутливістю, високим динамічним діапазоном, стійкістю до зовнішніх впливів та необхідними кінетичними параметрами, компоненти детектора повинні задовольняти наступним вимогам: -оптимальний для даного виду випромінювання ефективний атомний номер Zeff матеріалу сцинтилятору, -високий квантовий вихід люмінесценції сцинтилятору (> 50 тис. фотонів/МеВ, розкид світлового виходу < 3 %). -спектр власного випромінювання сцинтилятору близький до форми спектральної чутливості фотодіода (пік люмінесценції вище 550 нм). -малий коефіцієнт оптичного поглинання сцинтилятору, -низький рівень післясвітіння (< 0,02 % через 3 мс і < 0,002 % через 300 мс). -низька температурна залежність інтенсивності люмінесценції (коливання світлового виходу в температурному діапазоні 20 – 40 град x 0,1 %/град). -висока радіаційна стійкість сцинтилятору і ФД (девіація не більше, ніж 0,3 % в день і не більше, ніж 1 % в місяць при робочому завантаженні сканеру). -задовільні кінетичні характеристики сцинтилятору і ФД.
  • Ідея створення КТ нового покоління полягає у відтворенні енергетичної залежності масового коефіцієнта ослаблення ?m(E) для речовини досліджуваного об’єкту у двох і більше енергетичних діапазонах.