відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

співвідношення

  • Для досліджень використовували набір зразків кристалів твердих розчинів ZnS-ZnSe, вирощених з наступним атомним співвідношенням халькогенів: ZnSe0,95S0,05; ZnSe0,75S0,25; ZnSe0,7S0,3; ZnSe0,6S0,4.
  • Цей факт може привести до відхилення від стехіометрії, що неприпустимо, так як ця сполука відноситься до класу дальтонидів в кристалі буде спостерігатися випадіння фази ZnO. Для забезпечення можливості одержання кристалів зі складом найбільш близьким до стехіометричного, необхідно створити умови які мінімізують зміну співвідношення вихідних оксидів у розплаві за рахунок випарювання, або початкове застосувати сировину з певним відхиленням від стехіометрії. Співвідношення між Zn, Mg і W в кристалах оцінювали за допомогою скануючої електронної мікроскопії з можливістю елементного аналізу.
  • Наприклад, у випадку (LuxY1-х)ВO3:Ce іони церію (іонний радіус Се3+ = 1,143 A) заміщають переважно Y3+ (іонний радіус = 1,02 A), а не Lu3+ (іонний радіус = 0,98 A). (III) Фазовий склад може змінюватися в залежності від співвідношення компонентів у твердому розчині.