відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

система


Рисунок 3.20 – Блок-схема ВОС для визначення параметрів післясвітіння люмінесценції сцинтиляторів.
  • Для застосувань у КТ необхідно надійно реєструвати різницю в щільності матеріалів у межах ± 5 %. Це може забезпечити система сканування об’єктів із застосуванням енергоселективних детекторів. У детекторах скануючих систем найчастіше застосовують сцинтиляційні кристали, композитні сцинтилятори або кераміку. Композиційні сцинтиляційні матеріали мають ряд істотних переваг в порівнянні з кристалічними матеріалами за такими показниками: -Можливість створення нових функціональних матеріалів з варійованими в широких межах оптичними і сцинтиляційними характеристиками шляхом виготовлення багатокомпонентних композиційних систем (на основі 2-х і більше сцинтиляційних матеріалів).
  • Одним з практичних застосувань твердих розчинів на основі А2В6 можуть бути детектори інтроскопічних систем мультиенергетичної комп’ютерної томографії, зокрема, у вигляді додаткового каналу низькоенергетичний підсистеми, що пов'язано з низьким значенням ефективного атомного номера ZnS (Zеф = 26). У той же час, дослідження цих матеріалів становить інтерес, з точки зору використання їх в сцинтиляційному матеріалознавстві, оскільки змінюючи склад компонентів в тій чи іншій системі твердих розчинів з'являється можливість варіювати їх властивості, у тому числі і сцинтиляційні. По перше, це пов'язано з тим, що така система має необмежену взаємну розчинність, тобто існує можливість створювати матеріал з будь-яким вмістом компонентів. По друге, варіюючи концентрацією можна міняти Zеф від 26 (чистий ZnS) до 33 (чистий ZnSe), що дозволяє застосовувати такі сцинтилятори в мультиенергетичних інтроскопічних системах у якості додаткового низькоенергетичного каналу.
  • Випромінювання реєструвалося безпосередньо двома фотопомножувачами, які були забезпечені системою змінних фільтрів.
  • Виміри рівня післясвітіння сцинтиляторів через заданий час здійснювалися за допомогою вимірювально-обчислювальної системи (ВОС), блок схема якої зображена на рис. 3.20. Ця система призначена для вимірювання рівня післясвітіння сцинтиляторів за допомогою перетворення оптичного випромінювання спочатку в електричні сигнали, потім у цифровий код і його наступну передачу в персональний комп'ютер (ПК) для математичної обробки, візуалізації, збереження і виведення на друк отриманої інформації. ВОС складається з: рентгенівського апарату (РА) (RAPAN 200/100, Ua = 130-180 кВ), блоку керування РА (X-RAY CONTROL). блоку детектування і перетворення оптичного випромінювання (що включає кремінний фотоприймач S5106. модуля зарядочутливого підсилювача – 20-ти розрядного АЦП (CSA/ADC). модулів синхронізації і управління. модуля самотестування (синхронізація). інтерфейса ПЕОМ (RS-232), допоміжних систем (ATEST, BUF)), блоку живлення (PS), систем комунікації та пересилання даних. датчика рентгенівського випромінювання).
  • Використання в сучасних томографічних і інтроскопічних пристроях і системах радіаційного контролю сцинтиляційних монокристалів висуває жорсткі вимоги до їх сцинтиляційних характеристик, рівню післясвітіння, стабільності сцинтиляційних параметрів при радіаційному впливі, а також однорідності характеристик.
  • Збільшення світового виходу, яке було виявлено раніше для активованих систем, пояснювали зменшенням відстані між термалізованнимі електронами і дірками.
  • Композитні сцинтиляційні матеріали мають ряд суттєвих переваг в порівнянні з монокристалічними матеріалами: -відсутність обмежень лінійних розмірів композитних панелей. -висока однорідність сцинтиляційних параметрів завдяки високому рівню гомогенізації порошків подрібнених кристалів у процесі виготовлення сцинтиляційних панелей. -можливість управління вихідними оптичними та сцинтиляційними параметрами композитних сцинтиляторів на стадії виготовлення. -можливість варіювання в широкому діапазоні сцинтиляційних і оптичних характеристик композитних сцинтиляторів шляхом виготовлення багатокомпонентних систем (на основі 2-х і більше сцинтиляційних матеріалів). -поліпшені механічні та конструкційні властивості, порівняно з монокристалічними аналогами.
  • У більшості класичних сцинтиляційних матеріалів і люмінофорів набір сцинтиляційних властивостей досить обмежений і не задовольняє всім вимогам, пропонованим до сучасних детектуючим системам.
  • Система переміщення забезпечує можливість двокоординатного переміщення об’єкта – сцинтилятору щодо нерухомих джерела випромінювання і фотоприймача.
  • У теперішній час широко використовуються двохенергетичні цифрові радіографічні системи (ДЦРС) у сканерах для вирішення проблем безпеки у аеропортах, банках, поштових відділеннях, тощо.