відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

збільшення


Рисунок 4.8 –а) Спектри збудження люмінесценції ZnxMg1-хWO4 для х = 1 (крива 1), 0,8 (2), 0,7 (3), 0,6 (4) 0,5 (5), в смузі ?em = 500 нм? б) спектри збудження люмінесценції ZnxMg1-хWO4 для х = 0,5 (крива 1), 0,4 (2), 0,3 (3), 0 (4), ?em = 500 нм.
 • Із збільшенням змісту сірки край смуги поглинання зрушується в короткохвильову область, оскільки із збільшенням концентрації сірки збільшується оптична ширина забороненої зони. У змішаних кристалах ZnS0,05Se0,95, ZnS0,1Se0,9 з малою концентрацією сірки в області 600-800 нм з'являється перегин, пов'язаний із збільшенням кількості комплексів SSeVZnZni і підвищенням долі донорноакцепторної люмінесценції.
 • З підвищенням вмісту ZnS збільшується світловихід кристалів і підвищується рівень післясвічення. Збільшення світлового виходу, пов'язано із збільшенням в кристалах кількості потрійних комплексів VZnZniSSe, що задіяні у донорно-акцепторній люмінесценції. Тривале післясвічення пов’язано з тим, що із збільшенням концентрації сірки, утворюються акцепторні рівні близько зони провідності, що можуть захоплювати електрони.
 • Із збільшенням концентрації сірки в змішаних кристалах ZnS -ZnSe інтенсивність рентгенолюмінесценції підвищується і досягає максимального значення для кристала ZnS 30 % – ZnSe70 %. Підвищення інтенсивності рентгенолюмінесценції, пов'язано із збільшенням концентрації точкових дефектів VZnZniі утворенням додаткових центрів свічення.
 • Присутність домішок Na, Fe, Pb, Al та ін., а також стехіометричних дефектів призводить до невеликих змін в низькоенергетичний області спектра, що проявляється у збільшенні внеску смуги.
 • Подібне явище нетипово для інших досліджених домішок, для яких спостерігалося збільшення інтенсивності піків із зростанням концентрації. Таким чином, збільшення тривалості відгуку в кристалах CdWO4:Fe не можна пов'язувати з запасанням світлосуми.
 • Легування європієм призводить до збільшення світлового виходу майже до рівня кристалів чистотою 4N, та зменшення післясвітіння через 20 мс після опромінення рентгеном в 5 разів. Показано, що легування ZnWO4 La2O3, або Sm2O3 концентрацією 0,05 мас. % у шихті призводить до збільшення світлового виходу майже в 1,5 раза.
 • Отримані результати показують, що збільшення світлового виходу в твердих розчинах є характерним не тільки для активованих рідкоземельними елементами сполук, але і для сполук з світінням власного АЛЕ. Збільшення світового виходу, яке було виявлено раніше для активованих систем, пояснювали зменшенням відстані між термалізованнимі електронами і дірками. Ще однією особливістю структури енергетичних зон є наявність 3d-станів Zn в нижній частині валентної зони ZnWO4 [48, 49], в результаті чого відбувається збільшення щільності станів на дні валентної зони. Поступове збільшення ймовірності рекомбінації екситонів проявляється в спектрах збудження зі зменшенням х від 1 до 0,5 (рис. 4.8 а).
 • Слід зазначити, що при однакових умовах травлення розміри ямок дислокацій на різних зразках помітно відрізнялися і зменшувалися при збільшенні концентрації іонів цинку. Також необхідно відмітити, що із збільшенням вмісту магнію щільність дислокацій збільшується.
 • Чим крупніше частинка, тим більший відсоток рентгенівського випромінювання буде поглинений, отже, інтенсивність люмінесценції зростає при збільшенні розміру частинок.
 • Ефективність поглинання квантів рентгенівського випромінювання сцинтиляційного матеріалу зростає зі збільшенням його ефективного атомного номеру (Zеф).
 • Показано, що пошарове розташування гранул сцинтилятору, від більшого розміру – з боку фотоприймача, до меншого – з протилежної сторони, забезпечує збільшення світлового виходу елементу на 10 – 15% у порівнянні з ізотропним розташуванням гранул та поліпшення локальної однорідності люмінесценції на 5 – 10%.