відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

вплив


Рисунок 1.2 – Спектри поглинання кристалів ZnSe, легованих різними допантами (Сdop ?0,05 ат.%).
  • Донорні допанты змінюють структуру власних і домішкових точкових дефектів кристала, що, відповідно, впливає на функціональні параметри матеріалу. Як видно із спектрів поглинання (мал. 1.2), ізовалентні домішки – Ca, Sr, Ba – чинять слабкий вплив на край фундаментального поглинання ZnSe.
  • Проблема отримання великогабаритних якісних монокристалів CdWO4 пов'язана з подоланням ряду технологічних складнощів, обумовлених фізикохімічними особливостями вихідних сполук (висока летючість CdO), і значним впливом дефектів (домішкових і власних) на функціональні характеристики сцинтиляційного матеріалу.
  • З метою одержання монокристалічного сцинтилятора на основі вольфрамату цинку з покращеними властивостями в роботі досліджувався вплив легування на функціональні параметри ZnWO4, а також були одержані змішані кристали ZnxMg1-xWO4.
  • З метою вивчення модифікації процесів переносу енергії в твердих розчинах виключно як функції довжини термализации носіїв заряду необхідно уникнути впливу всіх згаданих ефектів і вибрати тверді розчини з наступними властивостями: (I) Центри свічення повинні бути власного походження, наприклад, висвічування автолокалізаційних екситонів (АЛЕ).
  • Таким чином, характеристики висвічування АЛЕ схожі для всіх досліджених кристалів, що вказує на незначний вплив електронних станів заміщених катіонів на АЛЕ у збудженому стані і після релаксації збудження.
  • Для створення детектора з максимальною чутливістю, високим динамічним діапазоном, стійкістю до зовнішніх впливів та необхідними кінетичними параметрами, компоненти детектора повинні задовольняти наступним вимогам: -оптимальний для даного виду випромінювання ефективний атомний номер Zeff матеріалу сцинтилятору, -високий квантовий вихід люмінесценції сцинтилятору (> 50 тис. фотонів/МеВ, розкид світлового виходу < 3 %). -спектр власного випромінювання сцинтилятору близький до форми спектральної чутливості фотодіода (пік люмінесценції вище 550 нм). -малий коефіцієнт оптичного поглинання сцинтилятору, -низький рівень післясвітіння (< 0,02 % через 3 мс і < 0,002 % через 300 мс). -низька температурна залежність інтенсивності люмінесценції (коливання світлового виходу в температурному діапазоні 20 – 40 град x 0,1 %/град). -висока радіаційна стійкість сцинтилятору і ФД (девіація не більше, ніж 0,3 % в день і не більше, ніж 1 % в місяць при робочому завантаженні сканеру). -задовільні кінетичні характеристики сцинтилятору і ФД.
  • Для захисту фотодіоду приймача від безпосереднього впливу рентгенівського пучка встановлено фільтр, який поглинає рентгенівське випромінювання, але прозорий в оптичній частині спектру.