відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

БАЛАНС ЗА 2008 РІК

 • Стаття Актив
 • Стаття I. Необоротні активи
 • Стаття Нематеріальні активи:  залишкова вартість
 • Код рядка 010
 • На початок звітного періоду , тис.грн. 63
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. 59
 • Стаття Нематеріальні активи:   первісна вартість
 • Код рядка 011
 • На початок звітного періоду , тис.грн. 69
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. 69
 • Стаття Нематеріальні активи:  накопичена амортизація
 • Код рядка 012
 • На початок звітного періоду , тис.грн. 6
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. 10
 • Стаття Незавершене будівництво
 • Код рядка 020
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Основні засоби:  залишкова вартість
 • Код рядка 030
 • На початок звітного періоду , тис.грн. 0
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. 10049
 • Стаття Основні засоби:   первісна вартість
 • Код рядка 031
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. 10248
 • Стаття Основні засоби:   знос
 • Код рядка 032
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. 199
 • Стаття Довгострокові фінансові інвестиції:     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
 • Код рядка 40
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Довгострокові фінансові інвестиції:    інші фінансові інвестиції
 • Код рядка 045
 • На початок звітного періоду , тис.грн. 6613
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. 6227
 • Стаття Довгострокова дебіторська заборгованість
 • Код рядка 050
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Відстрочені податкові активи
 • Код рядка 060
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Гудвіл
 • Код рядка 65
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Інші необоротні активи
 • Код рядка 070
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Усього за розділом I
 • Код рядка 080
 • На початок звітного періоду , тис.грн. 6676
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. 16335
 • Стаття II. Оборотні активи
 • Стаття Запаси:      виробничі запаси
 • Код рядка 100
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Запаси:     поточні біологічні активи
 • Код рядка 110
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Запаси:     незавершене виробництво
 • Код рядка 120
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Запаси:   готова продукція
 • Код рядка 130
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Запаси:    товари
 • Код рядка 140
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Векселі одержані
 • Код рядка 150
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      чиста реалізаційна вартість
 • Код рядка 160
 • На початок звітного періоду , тис.грн. 1355
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. 2
 • Стаття Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:   первісна вартість
 • Код рядка 161
 • На початок звітного періоду , тис.грн. 1355
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. 2
 • Стаття Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    резерв сумнівних боргів
 • Код рядка 162
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Дебіторська заборгованість за розрахунками:   з бюджетом
 • Код рядка 170
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Дебіторська заборгованість за розрахунками:    за виданими авансами
 • Код рядка 180
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Дебіторська заборгованість за розрахунками:     з нарахованих доходів
 • Код рядка 190
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Дебіторська заборгованість за розрахунками:    із внутрішніх розрахунків
 • Код рядка 200
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Інша поточна дебіторська заборгованість
 • Код рядка 210
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. 38
 • Стаття Поточні фінансові інвестиції
 • Код рядка 220
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Грошові кошти та їх еквіваленти:    в національній валюті
 • Код рядка 230
 • На початок звітного періоду , тис.грн. 26
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. 5
 • Стаття Грошові кошти та їх еквіваленти:  у т.ч. в касі
 • Код рядка 231
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Грошові кошти та їх еквіваленти:     в іноземній валюті
 • Код рядка 240
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Інші оборотні активи
 • Код рядка 250
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Усього за розділом II
 • Код рядка 260
 • На початок звітного періоду , тис.грн. 1381
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. 45
 • Стаття III. Витрати майбутніх періодів
 • Код рядка 270
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Баланс
 • Код рядка 280
 • На початок звітного періоду , тис.грн. 8057
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. 16380
 • Стаття Пасив
 • Стаття I. Власний капітал
 • Стаття Статутний капітал
 • Код рядка 300
 • На початок звітного періоду , тис.грн. 8031
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. 8031
 • Стаття Пайовий капітал
 • Код рядка 310
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Додатковий вкладений капітал
 • Код рядка 320
 • На початок звітного періоду , тис.грн. 1
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. 1
 • Стаття Інший додатковий капітал
 • Код рядка 330
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. 6459
 • Стаття Резервний капітал
 • Код рядка 340
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
 • Код рядка 350
 • На початок звітного періоду , тис.грн. (-6)
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. (-653)
 • Стаття Неоплачений капітал
 • Код рядка 360
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Вилучений капітал
 • Код рядка 370
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Усього за розділом I
 • Код рядка 380
 • На початок звітного періоду , тис.грн. 8026
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. 13838
 • Стаття II. Забезпечення наступних витрат і платежів
 • Стаття Забезпечення виплат персоналу
 • Код рядка 400
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Інші забезпечення
 • Код рядка 410
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Страхові резерви
 • Код рядка 415
 • На початок звітного періоду , тис.грн. 22
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. 104
 • Стаття Частка перестраховиків у страхових резервах
 • Код рядка 416
 • На початок звітного періоду , тис.грн. 1
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. 30
 • Стаття Цільове фінансування
 • Код рядка 420
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Усього за розділом II
 • Код рядка 430
 • На початок звітного періоду , тис.грн. 21
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. 74
 • Стаття III. Довгострокові зобов'язання
 • Стаття Довгострокові кредити банків
 • Код рядка 440
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. 2434
 • Стаття Інші довгострокові фінансові зобов'язання
 • Код рядка 450
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Відстрочені податкові зобов'язання
 • Код рядка 460
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Інші довгострокові зобов'язання
 • Код рядка 470
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Усього за розділом III
 • Код рядка 480
 • На початок звітного періоду , тис.грн. 0
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. 2434
 • Стаття IV. Поточні зобов'язання
 • Стаття Короткострокові кредити банків
 • Код рядка 500
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
 • Код рядка 510
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Векселі видані
 • Код рядка 520
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
 • Код рядка 530
 • На початок звітного періоду , тис.грн. 7
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. 18
 • Стаття Поточні зобов'язання за розрахунками:     з одержаних авансів
 • Код рядка 540
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Поточні зобов'язання за розрахунками:    з бюджетом
 • Код рядка 550
 • На початок звітного періоду , тис.грн. 3
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. 1
 • Стаття Поточні зобов'язання за розрахунками:    з позабюджетних платежів
 • Код рядка 560
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Поточні зобов'язання за розрахунками:   зі страхування
 • Код рядка 570
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. 5
 • Стаття Поточні зобов'язання за розрахунками:     з оплати праці
 • Код рядка 580
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. 10
 • Стаття Поточні зобов'язання за розрахунками:    з учасниками
 • Код рядка 590
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Поточні зобов'язання за розрахунками:     із внутрішніх розрахунків
 • Код рядка 600
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Інші поточні зобов'язання
 • Код рядка 610
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Усього за розділом IV
 • Код рядка 620
 • На початок звітного періоду , тис.грн. 10
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. 34
 • Стаття V. Доходи майбутніх періодів
 • Код рядка 630
 • На початок звітного періоду , тис.грн. -
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. -
 • Стаття Баланс
 • Код рядка 640
 • На початок звітного періоду , тис.грн. 8057
 • На кінець звітного періоду, тис.грн. 16380


Супермножина:

Споріднені вершини: